Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov

Anunț concurs

DIRECŢIA DE PAZĂ ŞI ORDINE A JUDEŢULUI BRAŞOV, cu sediul în Braşov, str. Zizinului  nr. 119,
ORGANIZEAZĂ  CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL  VACANT DE CONTABIL ŞEF, în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate, conform H.G 286/2011

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse până la data de 12.08.2016, ora 12:00, la sediul instituţiei.
Condiţii de participare:
• are cetăţenia română;
• cunoaşte limba română scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie  sau de unităţile sanitare abilitate;
• are studii economice superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
• vechime de minim 5 ani în activitatea financiar-contabilă;
• Cunoştinţe operare PC.

Concursul se organizează în două etape, după cum urmează:                                         
I. În data de 22.08.2016, ora 10:00 – proba scrisă, care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia afisata la sediul institutiei;
II. În data de 24.08.2016 ora 10:00- interviul.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Resurse Umane  – Salarizare telefon 0268/477134 int. 106
Descărcare - Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov

Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov

Date de contact:

Director: SFREJA NICOLAE
Adresa: Brasov str. Zizinului nr. 119, pavilionul 5, et. 2

Tel: 0268/477134;
Fax: 0268/474742


Direcţia de Pază şi Ordine a judeţului Braşov este organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 393/22.11.2005 ca Serviciu specializat, sub autoritatea Consiliului Judeţean, cu personalitate juridică şi autofinanţare, prin reorganizarea Corpului Gardienilor Publici.

Actele normative care stau la baza înfiinţării Direcţiei de Pază şi Ordine a judeţului Braşov sunt:
• Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală;
• Legea nr. 180/2005 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare.

Obiectul de activitate al Direcţiei de Pază şi Ordine a judeţului Braşov îl constituie asigurarea pazei obiectivelor şi bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al judeţului Braşov, precum şi asigurarea ordinii în incinta şi perimetrul acestora, însoţirea şi protecţia transporturilor de bunuri şi valori.

În conformitate cu Legea Finanţelor Publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Pază şi Ordine a judeţului Braşov este o instituţie publică finanţată integral din venituri proprii. Astfel, veniturile sunt asigurate în baza contractelor de prestări servicii de pază încheiate cu beneficiarii.

Paza este asigurată conform Legii nr. 333/2003 privind paza bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

Serviciile de pază sunt prestate cu personal calificat, dotat cu echipament care asigură nevoile beneficiarilor şi contribuie la buna desfăşurare a activităţii din incinta obiectivelor păzite. Personalul instituţiei colaborează cu Jandarmeria şi Poliţia Braşov, pentru a fi preîntâmpinate situaţii deosebite şi astfel a asigura calitatea serviciilor.Modificat la data de 28 Iulie 2016