16.07.2015 ANUNȚ PRIVIND LICITAȚIA PUBLICĂ

ANUNȚ PRIVIND LICITAȚIA PUBLICĂ
organizată în vederea închirierii imobilului situat în Braşov, str. George Coșbuc nr. 2  - Clădire Olimpia

Judetul Braşov prin Consiliul Judetean Braşov  cu sediul administrativ în B-dul Eroilor nr. 5, Municipiul Brașov, județul Brașov, CUI 438 4150 telefon: 0268-410.777, fax: 0268-475.576, e-mail: office@judbrasov.ro, persoană de contact: Claudia Crăciun , organizează în data de 17 august 2015 ora 11:00, la sediul Consiliului Județean Brașov, licitația publică pentru închirierea imobilului situat în Braşov, str. George Coșbuc nr. 2  - Clădire Olimpia.

1. Informații privind imobilul

Imobilul este reprezentat de baza sportivă și de agrement Olimpia, compusă din următoarele bunuri imobile:

- teren în suprafață de 5.098 mp (5.097,6 mp suprafața din CF hârtie), situat în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2, județul Brașov, aflat în domeniul public al Județului Brașov, având numărul cadastral 114694 (numere topografice vechi 4820, 4821, 4841 și 4842), intabulat în Cartea Funciară nr. 114694 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 11073) a localității Municipiul Brașov, cu toate amenajările și instalațiile aflate pe acesta;
- imobilul denumit „Clădirea Olimpia”, situat în Municipiul Brașov, str. George Coșbuc, nr. 2, jud. Brașov, cu regim de înălțime P+E+MP, cu o suprafață la sol de 317 mp, aflată în domeniul public al Județului Brașov, înscrisă în Cartea Funciară nr. 114694 (provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 11073), a localității Brașov, identificată la A1.1, sub număr cadastral 114694-C1;
- construcția magazie, situată în Brașov, str. George Coșbuc, nr. 2, județul Brașov, aflată în domeniul public al Județului Brașov, cu regim de înălțime P, cu o suprafață la sol de 93 mp, având număr cadastral 114694-C2, înscrisă la poziția A1.2 în Cartea Funciară nr. 114694 a localității Municipiul Brașov.

Imobilul este clasat ca monument istoric, grupa valorică ”B” potrivit Ordinului 2563/2012 al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, iar ofertantul câștigător va fi ținut să respecte toate obligațiile ce decurg din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Imobilul este scos la licitaţie în vederea închirierii pentru desfăşurarea activităţilor sportive și de agrement.
Imobilul teren va putea fi utilizat exclusiv în scopul desfășurării de activități sportive, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a contractului de către Locator.


2. Informații privind documentația de licitație

Licitația publică se va desfășura în conformitate cu documentația aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 117/18.03.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 237/26.06.2015.

Persoanele interesate să participe la procedura de licitație deschisă pot obține un exemplar al documentației de licitație de la registratura generală a Consiliului Județean Brașov din B-dul Eroilor nr. 5, Municipiul Brașov, Județul Brașov, camera 10.

Contravaloarea documentației de licitație este de 100 lei și se va achita în numerar la momentul ridicării acesteia.

Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentația de licitație printr-o cerere scrisă adresată Direcției Juridice și Relații cu Publicul din cadrul Consiliului Județean Brașov, care se va depune la registratura generală a Consiliului Județean Braşov, cu cel puţin 12 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Data limită pentru primirea solicitărilor de clarificări referitoare la documentația de atribuire este 4 august 2015 ora 16:00.

Direcția Juridică și Relații cu Publicul din cadrul Consiliului Județean Braşov va răspunde la orice clarificare solicitată, într-o perioadă de maxim 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

Direcția Juridică și Relații cu Publicul din cadrul Consiliului Judeţean Braşov va transmite răspunsul la oricare clarificare cu cel puţin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.


3. Informații privind desfășurarea licitației publice

Licitația publică va avea loc cu plic închis.

Oferta se va depune în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, prin serviciul poștal sau direct la registratura generală a Consiliului Judeţean Braşov.

Oferta trebuie să fie însoțită de dovada constituirii garanției de participare la licitaţie, în cuantum de 10 % din chiria minimă anuală pentru imobil de la care se va porni licitația, valabilă pentru 90 de zile. Garanția de participare poate fi constituită prin ordin de plată în contul: RO 33TREZ1315006XXX000169, deschis la Trezoreria Braşov – Județul Brașov CUI 4384150 sau prin scrisoare de garanţie bancară în favoarea Județului Brașov, eliberată de o bancă din România sau, după caz, de o bancă din străinătate.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor în vederea înscrierii la licitaţie este 17 august 2015 ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Braşov cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, Judeţul Braşov, registratură, cam. 10.

Preţul de pornire pentru închirierea Imobilului este următorul:

 - terenul proprietate judeţul Braşov, în suprafaţă de 5.098 m.p. -  1,2 euro/mp/lună.
 - Clădire Olimpia -  7,7 euro/mp/lună, suprafaţa utilă desfăşurată de 780,71 m.p.;
 - Magazie - 2,3 euro/mp/lună, suprafaţa de 93 m.p.

Chiria lunară asumată de către ofertantul declarat câștigător se va achita în lei la cursul de schimb Euro/lei comunicat de către BNR din ziua efectuării plății, în contul indicat la Trezoreria Braşov.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 17 august 2015 ora 11:00, la sediul Consiliului Județean Brașov din Braşov,Str. Nicolae Bălcescu nr.67, Judeţul Braşov, camera 17.


4. Informații privind contestarea rezultatului licitației publice

Participanţii la licitaţie pot formula contestații împotriva rezultatului licitației care se depun la registratura generală a Consiliului Judeţean Braşov în termen de 5 (cinci) zile de la data închiderii şedinţei de licitaţie.

Modul de soluţionare a contestaţiilor este prevăzut în Regulamentul de organizare şi desfășurare a licitaţiei aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 293/30.07.2014 şi în Caietul de sarcini, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 117/18.03.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 237/26.06.2015.
 

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare