12.04.2019 CJ Brașov pregătește alocarea finanțărilor nerambursabile pentru proiectele culturale și sportive, dar și pentru sprijinirea unităților de cult

În această săptămână, Consiliul Județean Brașov a lansat spre consultare publică Ghidurile Solicitantului pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov pe anul 2019 a proiectelor culturale și a proiectelor sportive, precum și pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Ghidurile sunt publicate pe site-ul Consiliului Județean Brașov www.judbrasov.ro la secțiunea Anunțuri.
I. Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor culturale pe anul 2019. Buget total – 1.600.000 lei
În anul 2019, o noutate a programului o reprezintă separarea solicitanților eligibili ai finanțării în două categorii: beneficiari de drept privat (ONG-uri) și beneficiari de drept public (autorități ale administrației publice locale, instituții publice de cultură). Ghidul Solicitantului pentru beneficiarii de drept privat a fost publicat spre consultare în data de 10 aprilie 2019, iar cel pentru beneficiari persoane juridice de drept public, în data de 11 aprilie 2019.
1. Ghidul Solicitantului – beneficiari de drept privat
Bugetul propus al programului destinat finanțării proiectelor culturale ale ONG-urilor este de 1.150.000 lei. Aplicanții pot fi persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, care desfășoară activități culturale, ei având posibilitatea să contracteze finanțare pentru maximum două proiecte. La fel ca anul trecut, sunt disponibile două axe de finanțare, structurate astfel:
- Proiecte cu un buget de peste 200.000 de lei, pentru care finanțarea nerambursabilă asigurată de CJ Brașov va fi de maximum 100.000 de lei. Un solicitant poate contracta maximum un proiect pe această axă. 
- Proiecte cu un buget de până la 200.000 de lei, pentru care finanțarea nerambursabilă acordată este de maximum 50.000 de lei. Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile va fi de minimum 20% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate. Un solicitant poate contracta maximum două proiecte în cadrul acestei axe de finanțare.
Un solicitant poate aplica la ambele axe, dar poate contracta maximum 2 proiecte.
Pot fi decontate următoarele tipuri de cheltuieli: cheltuielile de realizare a proiectului cultural, precum costuri materiale şi servicii, costuri de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, onorarii, premii şi altele asemenea; achiziţionarea de dotări necesare derulării proiectului; cazarea şi transportul participanţilor, invitaţilor, membrilor echipei de proiect; realizarea de studii şi cercetări, tipărituri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi de publicitate; cheltuieli de masă și diurnă; cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative (utilități), aferente perioadei de realizare a proiectului cultural.
2. Ghidul Solicitantului – beneficiari de drept public
Bugetul propus pentru programul destinat finanțării proiectelor culturale realizate de entitățile publice este 450.000 de lei. Alocarea financiară nerambursabilă poate fi de maximum 15.000 lei, care reprezintă maximum 75% din valoarea eligibilă a proiectului. Pot solicita finanţare persoane juridice de drept public care, potrivit legii sau regulamentelor de organizare și funcționare, desfăşoară activităţi culturale. Categoriile de cheltuieli eligibile sunt următoarele: cheltuielile de realizare a proiectului cultural, respectiv materiale consumabile și onorarii artiști/ansambluri participante; cheltuieli cu cazarea şi transportul participanţilor, invitaţilor, membrilor echipei de proiect; alte cheltuieli specifice, precum tipărituri, acţiuni promoţionale (în limita a 20% din alocarea financiară nerambursabilă).
II. Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor sportive, pentru anul 2019 - Programul Promovarea Sportului de performanță. Buget  – 600.000 lei
Ghidul Solicitantului a fost publicat pe site-ul CJ Brașov vineri, 12 aprilie 2019. Pentru finanțarea proiectelor destinate sporturilor olimpice a fost propusă în bugetul județului pe anul 2019 suma totală de 600.000 de lei. Vor fi finanțate următoarele tipuri de proiecte:
1. Organizare de competiții oficiale
- Organizarea unor competiții oficiale internaționale pentru seniori și juniori. Suma maximă nerambursabilă acordată pentru un proiect este de 120.000 de lei, respectiv 100.000 de lei. Un solicitant poate contracta maximum două proiecte.
- Organizarea unor competiții oficiale naționale pentru seniori. Suma maximă nerambursabilă acordată pentru un proiect este de 60.000 de lei. Un solicitant poate contracta maximum două proiecte. Un solicitant poate aplica atât pentru organizarea de competiții internaționale, cât și pentru competiții naționale, dar va putea contracta, cumulat, maximum două proiecte.
2. Pregătire și participare la competiții
- Pregătire și participare la competiții oficiale internaționale (individual și echipe). Suma maximă nerambursabilă acordată pentru un proiect este de 60.000 de lei, un solicitant având posibilitatea să contracteze un sigur proiect.
- Pregătire și participare la competiții oficiale naționale (echipe și individual), pe eșaloane valorice. Pentru primul eșalon la echipe, respectiv pentru locurile 1-6 la individual, un solicitant va primi o finanțare nerambursabilă de până la 60.000 de lei. Pentru eșalonul secund la echipe, respectiv pentru locurile 7-10 la individual, un solicitant va primi o finanțare nerambursabilă de până la 50.000 de lei. Pentru eșaloanele inferioare la echipe, respectiv pentru locurile 11-20 la individual, un solicitant va primi o finanțare nerambursabilă de până la 40.000 de lei.
Potrivit ghidului de finanțare, un solicitant are dreptul să acceseze maximum trei proiecte de pregătire și participare, însă pe discipline sportive distincte. Primele proiecte contractate vor fi cele destinate organizării competițiilor, celelalte urmând să fie declarate eligibile în ordinea priorităților. Beneficiarii proiectelor destinate sporturilor olimpice sunt entități sportive afiliate la federațiile naționale de profil, respectiv cluburile sportive de drept privat cu sediul în județul Brașov și asociațiile județene pe ramuri de sport din România.
Regulament separat pentru federațiile sportive
O noutate a acestui an o constituie faptul că unele schimbări legislative din anul 2018 au modificat categoria solicitanților eligibili ai programelor dedicate proiectelor sportive, în sensul că pot primi finanțare în cadrul programelor destinate sportului de performanță doar cluburile sportive și asociațiile pe ramură de sport la nivel județean. În consecință, pentru federațiile sportive executivul Consiliului Județean Brașov va pregăti un regulament separat, în baza Legii 69/2000, care va fi aprobat într-o ședință de plen ulterioară. Programul de finanțare destinat federațiilor sportive va beneficia de un buget  total de 300.000 de lei. Astfel, în 2019, pentru sprijinirea sportului de performanță, CJ Brașov va aloca în total 900.000 lei.
III. Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive - Sportul pentru toți, pentru anul 2019. Buget  – 300.000 lei
Ghidul Solicitantului a fost publicat pe site-ul CJ Brașov vineri, 12 aprilie 2019. În vederea finanțării proiectelor destinate sportului pentru toți, a fost propusă în bugetul județean suma totală de 300.000 de lei. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate unui proiect care vizează o competiție internațională este de 60.000 de lei, iar unei competiții naționale i se acordă o finanțare de până la 30.000 de lei. Pot solicita finanțare structurile sportive de drept privat, deținătoare a Certificatului de identitate sportivă pentru disciplina pentru care se solicită finanțare.
IV. Programul județean privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul propriu al județului Brașov pe anul 2019 unităților de cult din județul Brașov aparținând cultelor religioase recunoscute din România. Buget – 1.000.000 lei
Ghidul Solicitantului pentru acest program a fost lansat în consultare publică în data de 8 aprilie 2019. Din bugetul judeţului Brașov vor fi alocate sume totalizând 1.000.000 de lei pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult, cu următoarele destinații: întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse; construirea şi repararea lăcaşurilor de cult; conservarea şi întreţinerea bunurilor de patrimoniu cultural național mobil aparţinând cultelor religioase; desfăşurarea unor activităţi de asistenţă socială; amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase; construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială ale unităţilor de cult; construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult; construirea şi repararea sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute. Alocarea sumelor se va realiza prin hotărâre a consiliului judeţean pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult.
Ghidurile sunt disponibile spre consultare publică pe site-ul CJ Brașov, iar până la sfârșitul săptămânii viitoare orice persoană interesată poate transmite observații, sugestii și propuneri de îmbunătățire a conținutului lor. Ulterior, la proxima ședință a Consiliului Județean Brașov cele cinci Ghiduri ale Solicitantului vor fi supuse aprobării plenului. „Programele de finanțări nerambursabile derulate de Consiliul Județean Brașov, indiferent de domeniul de aplicare, au ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor acestui judeţ, prin susţinerea unor proiecte sustenabile. De la an la an, numărul proiectelor depuse pe liniile de finanțare ale CJ Brașov a crescut, iar rapoartele de evaluare ne indică și o creștere a calității proiectelor. Tocmai din acest motiv, în ciuda constrângerilor bugetare, am propus alocarea unui buget peste nivelul sumelor utilizate anul trecut pentru finanțarea proiectelor culturale și a celor de sport. De asemenea, pentru a veni în sprijinul aplicanților, am pregătit din timp Ghidurile Solicitanților, astfel încât imediat după aprobarea bugetului să putem lansa apelurile de proiecte”, a declarat Imelda Tóásó, vicepreședintele CJ Brașov, cea care coordonează derularea programelor de finanțări nerambursabile.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare