13.01.2023 DISPOZIŢIA NR.15 din data de 13.01.2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară

DISPOZIŢIA NR.15 din data de 13.01.2023 privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară care se va desfășura prin intermediul platformei online Zoom, la data de 17 ianuarie 2023, ora 11:00 


Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov;
În temeiul art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (2) lit. ”b” și art. 196 alin. (1) lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;

DISPUNE:

Art. unic - Se convoacă Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei online Zoom, la data de 17 ianuarie 2023, ora 11:00 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local și excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, în anul 2023.
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, în anul 2023.
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor alocate din TVA descentralizat, pentru implementarea Programului pentru Școli al României, pe anul 2023.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2023 și estimări pentru anii 2024 - 2026, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare și cota de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale - estimări pe anii 2024-2026.
5. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. Școlii nr. 4, județul Brașov, aflat în folosința Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Judeţului Braşov, în vederea predării către Biserica Evanghelică CA Bartolomeu Brașov.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al U.A.T. Municipiul Brașov în domeniul public al  U.A.T. Județul Brașov a imobilului înscris în CF nr. 176458 Brașov, nr. top 5940/1/1/1/21.
7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de colaborare între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și U.A.T. Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov, pentru derularea unui proiect al cărui scop constă în transferul datelor necesare dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor publice în domeniul urbanismului la nivel județean.
8. Diverse.

PREŞEDINTE
Adrian-Ioan Veştea                                                       

Contrasemnează,
Secretar General al Județului
Maria Dumbrăveanu

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare