07.09.2020 DISPOZIŢIA NR. 510 din data de 07.09.2020, privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, în temeiul art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (2) lit. b și al art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative, DISPUNE:

Art.unic - Se convoacă Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 10 septembrie 2020, ora 09:30, sala 120, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 27.08.2020.

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Judeţului Braşov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, pe anul 2020.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ nr. 2/2020 privind utilizarea excedentului bugetar al bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unei linii de gardă la domiciliu, în specialitatea obstetrică-ginecologie, pe perioada nominalizării Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea”, prin ordin de ministru, ca spital suport COVID-19.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 2171/16.03.2005, încheiat între Județul Brașov și Dr. Banu Monica pentru cota de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr. 26 situat în Policlinica Stomatologică „Diaconu Coresi”.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 37 din Anexa – Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov la HCJ nr. 100/2001, cu modificările și completările ulterioare și modificarea poziției nr. 37 din anexa la HCJ nr. 264/2020.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 236/10.07.2020 privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 în județul Brașov” și a acordului de parteneriat, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 247/31.07.2020.

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Braşov în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, pentru anul şcolar 2020-2021.

 

PREŞEDINTE

Adrian-Ioan Veştea                                                      

 

Contrasemnează,

Secretar General al Județului

Maria Dumbrăveanu

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare