19.11.2021 DISPOZIŢIA NR. 731 din data de 19.11.2021 privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei online ZOOM, la data de 26.11.2021, ora 12:00

Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov;


În temeiul art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și (2) lit. “a” și al art. 196 alin. (1) lit. “b” din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare,

DISPUNE:

Art. unic. - Se convoacă Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de  26.11.2021, ora 12:00, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20.10.2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.10.2021. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.10.2021.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Brașov pentru perioada 2021-2030.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov și al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2021.
6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr. 10 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr. 4.
7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 10.
8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru cota de ½ din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Postăvarului nr. 22.
9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr. 6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr. 2.
10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul LOTUL 2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Republicii nr. 35.
11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr. 3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr. 3.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării asocierii U.A.T. Județul Brașov cu U.A.T. Orașul Ghimbav pentru asigurarea suprafeței de teren necesară Aeroportului Internațional Brașov Ghimbav.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ nr. 14/2021 privind cererea trecerii imobilului „pod peste pârâul Cozd” din domeniul public al statului și administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Brașov în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru asigurarea continuității traseului drumului județean DJ 131 A - domeniul public al Județului Brașov.
14. Proiect de hotărâre privind scăderii din evidențele contabile a sumei de 71.296,30 lei reprezentând suma acordată S.C. Fastpromo S.R.L. în temeiul contractului de cooperare nr. 5861/18.06.2013, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 238.050 lei reprezentând suma acordată Asociației Culturale ALEXIA Brașov, în temeiul unor contracte de cooperare încheiate în anii 2012 și 2014, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii mandatului de reprezentare a Județului Brașov în dos. nr. 895/62/2015 pe rolul Tribunalului Brașov.
17. Proiect de hotărâre privind împuternicirea managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere nr. 2373/8.08.2018 pentru imobilul situat în Brașov str. Stejerișului – Calea Poienii f.n.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019-2022.
21. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție – Secția ATI din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov – anul 2021.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.
24. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef laborator – Laboratorul Clinic de Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de linii de gardă aprobate, cu o linie de gardă continuă în specialitatea medicină internă, pe o perioadă determinată și pentru transformarea liniei de gardă continuă în specialitatea oftalmologie în linie de gardă la domiciliu pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.
26. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de șef secție, Secția Neonatologie II din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Brașov.
27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 427/17.12.2020 privind aprobarea proiectului „Secția Exterioară ATI- Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov”, a acordului de parteneriat și a indicatorilor tehnico- economici.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii serviciului social Centrul de zi pentru adulți „Casa Soarelui” în Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Casa Soarelui” și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social din structura Complexului de Servicii „Cristian” Brașov, din cadrul DGASPC Brașov.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social: Locuință Maxim Protejată „Sfântul Nicolae” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare. 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Brașov prin înlocuirea reprezentanților Inspectoratului Școlar al Județului Brașov.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Muzeul de Artă Brașov.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii managerului Muzeului de Artă  Brașov în vederea semnării actului adițional la Contractul de locațiune nr. 121/03.02.2016, încheiat cu proprietarul Biserica Evanghelică C.A. din România- Parohia Brașov pentru sediul muzeului situat în municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 21.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii managerului Muzeului de Etnografie Brașov în vederea semnării actului adițional la Contractul de locațiune nr. 2/30.12.2020, încheiat cu proprietarul Biserica Evanghelică C.A. din România- Parohia Brașov pentru sediul muzeului situat în municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 21 A.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. M. Eminescu nr. 18.
36. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Prejmer în domeniul public al U.A.T. Județul Brașov a terenului situat în localitatea Lunca Câlnicului, str. Școlii nr. 220, înscris în CF nr. 108011 Prejmer, cu nr. cad 108011.
37. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 33/01.02.2019.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public Județean Salvamont Braşov.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului de Etnografie Braşov.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de acordare a premiilor din bugetul propriu al Județului Brașov pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiuni sportive, internaționale și naționale oficiale, în anul competițional 2020-2021, individual și pe echipe”.
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea parțială a Raportului privind numirea finală care include și Lista scurtă cu candidații admiși pentru funcția de membri în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.
42. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentaților Consiliului Județean Brașov în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov.
43. Diverse.

PREŞEDINTE
Adrian-Ioan Veştea                                                                

Contrasemnează,
Secretar General al Județului, Maria Dumbrăveanu

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare