29.09.2020 Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din 30 septembrie 2020, ora 12:00, Centrul Cultural Reduta

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 10.09.2020.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în anul 2020.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Brașov și al unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov pe anul 2020.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Ioan-Aurel Sbârcea” Brașov.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pentru perioada 2019-2023.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului strategic de dezvoltare al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie pentru perioada 2019-2023.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov pentru perioada 2019-2022.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acţiuni culturale al Muzeului „Casa Mureșenilor” Braşov modificat pe anul 2020.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 6 din Anexa „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, cu modificările și completările ulterioare.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției nr. 60 din Anexa „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov” la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001 și a poziției nr. 60 din Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/31.07.2020.
13. Proiect hotărâre privind darea în administrare a imobilului (construcție cu teren aferent) situat în Municipiul Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 6, aflat în domeniul public al Județului Brașov, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului (construcție cu teren aferent) situat în Municipiul Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 6, aflat în domeniul public al Județului Brașov, către Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii din domeniul public al U.A.T. Sânpetru, a imobilului teren situat în Comuna Sânpetru, str. Meschendorfer nr. 443 A, în suprafață de 2800 mp înscris în C.F. nr. 104135 Sânpetru și a imobilului teren în suprafață de 521 mp. înscris în CF nr. 105987 Sânpetru, în domeniul public al Județului Brașov.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adiţional de prelungire a contractului de închiriere pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în municipiul Braşov, str. Stejerișului-Calea Poienii, f.n., până la data de 31.12.2020.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în vederea semnării actului adiţional de prelungire a contractului de închiriere pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în municipiul Braşov, str. Mihai Eminescu nr. 18, până la data de 31.12.2020.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Județul Brașov pentru Proiectul de investiție „Modernizare, reabilitare DJ103B Săcele (DN1A) – Tărlungeni – Budila – Teliu (DN10) – limita de județul Covasna km 0+490-15+800, DJ103A km 11+000 – 12+000, DJ112A Hărman (DN11) - Bod – Hălchiu – Codlea –Vulcan DN73A km 0+000 – 38+980 și DJ112B Cristian (DN73) – Vulcan (DJ112A) km 2+151 – 5+030” în vederea obținerii de finanțare prin apelul de proiecte dedicat pregătirii de proiecte din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrierii cererii de finanțare în parteneriat cu Unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov pentru Dotare/achizitionare de echipamente din domeniul tehnologiei informatiei - IT mobile, cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, în vederea obținerii de finanțare prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor - TIC, pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-sănătate şi e-cultură - secţiunea e-educaţie, Obiectiv Specific 2.4 „Creşterea gradului de utilizare a Internetului”.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului anual aferent anului 2019 privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în „Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Brașov 2018-2022”.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov.
22. Diverse
Propuneri Plen

 

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare