28.05.2020 Ordinea de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Braşov din 28 mai 2020, ora 13:00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 23.04.2020.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și al unităților subordonate, pe anul 2020.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2020 a bugetului Județului Brașov.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ nr.145/08.04.2020 pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A., a amplasamentului DJ 102I, în vederea realizării de către Compania Națională de Investiții CNI S.A. a obiectivului de investiții: „Reabilitare și modernizare DJ 102I, limită județ Prahova - DN1A Șanțuri”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Aeroportul Internațional Brașov RA”.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final și a Listei scurte a candidaților admiși pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării persoanei împuternicite să reprezinte UAT Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2019, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2020 - 2021.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programelor modificate de acțiuni culturale pentru instituțiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social: Centrul Rezidențial de Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane fără Adăpost în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
14. Proiect de hotărâre privind implementarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, în calitate de lider, a Proiectului „Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate”, aprobat în cadrul Programului Operațional Capital Uman - Apel de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 - Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „COMPLEX AGREMENT BRAȘOV” (REABILITARE CLĂDIRE ȘI TEREN DE SPORT AFERENT).
16. Proiect de hotărâre privind abrogarea pozițiilor nr. 373-381 din Anexa Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, la HCJ nr. 100/17.07.2001 cu modificările și completările ulterioare.
17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra imobilului compus din teren și construcția - casă de cărămidă, monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Constantin Lacea nr. 32, județul Brașov.
18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.6 din imobilul, monument istoric situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr. 4, județul Brașov.
19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr. 5 și a pivniței din imobilul, monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr. 10, județul Brașov.
20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentelor nr. 5 și nr. 6 din imobilul, monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 4, județul Brașov.
21. Proiect de hotărâre privind împuternicirea managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere cu actualii proprietari, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov str. Stejerișului - Calea Poenii f.n.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al UAT Tărlungeni a imobilului teren în suprafață de 664 mp, înscris în CF nr. 104095 Tărlungeni, nr. cad. 104095 în domeniul public al Județului Brașov
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al UAT Tărlungeni a imobilului teren în suprafață de 664 mp, înscris în CF nr. 104093 Tărlungeni, nr. cad. 104093 în domeniul public al Județului Brașov
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 4453/08.07.2005, pentru apartamentul din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Metalurgiștilor, nr. 9.
25. Proiect de hotărâre privind constatarea tacitei relocațiuni pentru apartamentul cu destinația de locuință de serviciu, situat în imobilul din municipiul Brașov, str. Traian, nr. 46.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Județul Brașov în domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș, a imobilului teren situat în Făgăraș, str. Combinatului nr.1, în suprafață de 21.614 mp.
27. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al UAT Homorod a unor imobile - terenuri ce fac parte din traseul de drum județean DJ 132, în domeniul public al UAT Județul Brașov.
28. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor- limita județ Harghita km 0+000-18+250”.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea desființării Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.
30. Diverse

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare