02.03.2017 Președintele CJ Adrian-Ioan Veștea prezintă stadiul aeroportului

În spiritul transparenței care guvernează activitatea Executivului Consiliului Județean Brașov, președintele Adrian-Ioan Veștea a clarificat astăzi unele aspecte privind stadiul proiectului Aeroportului. „Brașovenii trebuie să știe că ne dorim ca Aeroportul să devină operațional cât se poate de repede. Totuși, nu mai putem acționa instinctual sau după o viziune personală, ci suntem obligați să respectăm tot parcursul legal în privința tuturor demersurilor implicate de un asemenea proiect. Am lansat procedura de licitație privind achiziția proiectului tehnic pentru Cale de rulare Alfa, platforma de îmbarcare-debarcare şi extinderea reţelelor de canalizare şi drenaj aferente pistei de decolare-aterizare, și prevedem bani în buget pentru continuarea investițiilor. În paralel, ne ocupăm de realizarea studiului de fundamentare, obligatoriu potrivit Legii nr. 100/2016. În urma concluziilor acestui studiu vom vedea care este modul în care aeroportul va putea fi finalizat: prin parteneriat public-privat, prin concesiune sau prin asocierea mai multor administrații publice locale”, a spus președintele CJ Brașov.
Studiul de fundamentare va evidenția următoarele elemente principale care justifică din punct de vedere economic implementarea proiectului: gradul de suportabilitate a proiectului și comparația opțiunilor/ aranjamentelor contractuale alternative pentru implementarea proiectului; structura de distribuire a riscurilor pentru fiecare opțiune alternativă de implementare a proiectului; caracterizarea proiectului prin raportare la deficitul public și la datoria publică; finanțabilitatea proiectului; eficiența economică a proiectului.
Cronologia etapelor parcurse în cadrul acestui proiect în actualul mandat  
24 august 2016 – La inițiativa președintelui Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, au fost reluate demersurile parlamentare pentru adoptarea actului normativ care să reglementeze situația juridică a terenului Aeroportului Brașov – Ghimbav.
20 septembrie 2016 – Proiectul Legii Aeroportului a fost aprobat în Senat.
18 octombrie 2016 – Legea Aeroportului a fost adoptată de Camera Deputaților cu unanimitate de voturi.
17 noiembrie 2016 – Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”.
6 decembrie 2016 – Situația juridică fiind astfel reglementată, plenul CJ Brașov a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Aeroport Internațional Brașov – Ghimbav” – etapa a III-a, respectiv „Extinderea suprafețelor de mișcare aeroportuare, echiparea suprafețelor de mișcare cu instalații de balizaj, extinderea rețelelor de canalizare pluvială și drenaj, clădiri operaționale aeroportuare”. Potrivit devizului general întocmit de SC IPTANA SA în cadrul reactualizării studiului de fezabilitate pentru etapa a III-a de realizare a Aeroportului Internațional Brșaov – Ghimbav”, valoarea investiției (fără TVA) este de 47.921.330 euro, din care construcții + montaj totalizează 31.212.730 euro. Valoarea investiției cu tot cu TVA este de 57.505.600 euro.
Componentele aeroportului
În conformitate cu devizul general se vor realiza următoarele obiective:
• terminal pasageri (3600 mp)
• clădire energetică
• remiza PSI
• posturi control acces
• gospodărie de apă
• turn de control
• parcare auto și drum acces terminal (163 locuri de parcare pentru autoturisme și 7 locuri pentru autocare/autobuze)
• drum tehnologic perimetral și accese la echipamente de radionavigație
• drumuri tehnologice interioare
• post trafo turn de control
• împrejmuiri și porți
• rețele interioare în aeroport
• stație epurare Monobloc
• casete b.a. Beselcin
• deviere canal colector Beselcin
• casiu nord + sud – pistă
• cale de rulare Alfa (lățime portantă: 23 m; acostamente: 2 x 7,5 m)
• platformă parcare aeronave
• balizaj – construcții și instalații
• amenajare protecții cămine canalizație balizaj
• canalizare pluvială pa pista de decolare-aterizare și amenajări de protecție la acostamente conform normelor EASA
• amenajare de protecție la cămine canalizare pluvială
• amenajare bandă pistă conform normelor EASA
• platforme antisuflu.
Licitație în desfășurare
Pe 22 februarie 2017 forul județean a lansat licitația deschisă pentru realizarea Proiectului tehnic pentru Cale de rulare Alfa, platforma de îmbarcare-debarcare şi extinderea reţelelor de canalizare şi drenaj aferente pistei de decolare-aterizare. Valoare estimată: 856.473 lei fără TVA. Ofertele pot fi depuse până în 24 aprilie 2017.
Ce reprezintă studiul de fundamentare pentru realizarea aeroportului
Un obiectiv de tip „Aeroport Internațional” constituie o investiție strategică de care depinde dezvoltarea economică a întregii regiuni dar care, în cazuri majore, poate constitui și un element important în strategia de apărare națională. Din aceste considerente este de preferat ca un asemenea obiectiv să fie construit și deținut de către autoritatea publică de nivel local, regional sau național. Așa cum s-a dovedit până în prezent, pentru aeroportul de la Brașov niciun guvern nu acordă fonduri, iar CJ Brașov nu are un buget suficient pentru definitivarea lui. Astfel se ajunge la varianta implicării unei entități private care să cofinanțeze, să construiască și ulterior să opereze aeroportul (pentru recuperarea investiției și obținerea unui profit). Pentru a demara orice fel de procedură de selecție a partenerului privat, trebuie realizat un studiu de fundamentare prevăzut de normativele în vigoare. Acest studiu ia în considerare elemente de studiu de trafic ținând cont de aeroporturile ce pot constitui competiție pentru noul obiectiv, ia în considerare elemente de analiză cost-beneficiu, ținând cont de aria de acoperire, potențialul de dezvoltare a componentelor de transport pasageri și mărfuri, elementele de risc local, regional, internațional și, bineînțeles, se bazează pe studiul de fezabilitate existent.
Studiul de fundamentare va lua în calcul mai multe variante de implicare a partenerului privat:
- concesiune – varianta în care partenerul privat preia integral riscurile, dar și beneficiile, plătind doar o redevență anuală autorității publice, și are decizie totală asupra operării aeroportului;
- parteneriat public-privat – varianta în care riscurile se distribuie între public și privat, fiecare parte co-participă la finalizarea obiectivului. Pentru această variantă este  nevoie de o notificare la Comisia Europeană, pentru a evita cazurile de ajutor de stat. Operarea se va realiza printr-o companie de proiect constituită în mod special;
- o societate pe acțiuni deschisă entităților publice și private, dar care prezintă probleme în ceea ce privește aportul părților și necesită de asemenea notificare la CE.
Aspecte legale prevăzute de Legea nr. 100/2016 și HG nr. 867/2016
În orice situație în care o entitate contractantă intenționează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung care să cuprindă executarea de lucrări și operarea rezultatului lucrărilor, entitatea contractantă este obligată să elaboreze un studiu de fundamentare care va demonstra necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod. CJ va elabora studiul de fundamentare din care va rezulta cea mai bună formulă de realizare a aeroportului. Pe baza analizei economico-financiare, studiul va determina în ce măsură atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic. Dacă o parte semnificativă a riscului este transferată operatorului economic, contractul va fi considerat unul de concesiune, în caz contrar respectivul contract va fi considerat contract de achiziție publică  sau contract sectorial.
Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să cuprindă aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea economică și financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale și instituționale ale proiectului. Din studiul de fundamentare trebuie să rezulte în ce măsură  obligațiile care urmează să fie asumate de către partenerul public în temeiul contractului de parteneriat public-privat afectează limitele de datorie publică și deficit bugetar. Un proiect este considerat finanțabil dacă structura sa tehnică, financiară și juridică permite, în condițiile pieței, atragerea unor credite și/sau a altor resurse financiare, în vederea asigurării finanțării proiectului pe toată durata de viață a acestuia. Eficiența economică a proiectului este demonstrată prin întocmirea și includerea în cadrul studiului de fundamentare a unei analize cost-beneficiu.

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare