22.01.2020 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din 23 ianuarie 2020

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20.12.2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 457/2018 prelungirea contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi SC RX GROUP SRL, pentru Cabinetul medical nr. 5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 384/2019 aprobarea trecerii imobilului cu nr. cad. 100912, înscris în C.F. nr. 100912 Victoria, în suprafaţă de 404 mp, din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Orașului Victoria, precum şi revocarea dreptului de administrare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, înscrisă în evidenţele de carte funciară.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării și includerii imobilelor cu nr. cad. 104035 cu suprafața de 2065 mp, cu nr. cad. 104036 cu suprafața de 685 mp și cu nr. cad. 104032 cu suprafața de 1094 mp, în domeniul public al Județului Brașov, pentru derularea lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 104 L, Dacia – Viscri – Bunești, km 0+000 – 15+065”.
5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al UAT Județul Brașov în domeniul public al UAT Județul Brașov a terenului înscris în CF nr. 161476 Brașov, cu suprafața de 1899 mp.
6. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului teren în suprafață de 2657 mp, înscris în CF nr. 161480 Brașov, nr. cad. 161480 și a imobilului teren în suprafață de 1537 mp, înscris în CF nr. 161481, în domeniul public al Județului Brașov.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean nr. 519/2019 privind reluarea procedurii de selecție pentru un post de membru al Consiliului de Administrație al SC Metrom Industrial Parc SA.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării persoanei împuternicite să reprezinte UAT Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Compania Apa SA Brașov.
9. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al regiei autonome Aeroportul Internațional Brașov RA pentru mandatul 2020-2024.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului de Artă Brașov.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu 01.01.2020.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov începând cu 01.01.2020.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov începând cu data de 01.01.2020.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
17. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursurilor/ examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție/ șef serviciu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/ concrus și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul/ concursul pentru ocuparea funcției vacante specifică comitetului director, de director financiar contabil al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.
19. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” în vederea ocupării funcției de conducere vacante de șef laborator – Laboratorul de Analize Medicale.
20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de examen/ concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor la examenul/ concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea”.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov pentru perioada 2019-2022.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pentru perioada 2019-2023.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării activității managerilor unităților sanitare publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare, spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate, precum și aprobarea cuantumului total lunar, al acestor stimulente.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine pentru anul 2020.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
27. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ105 – alunecare de teren pe DJ105, km 9+400”.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor Cața, Ticuș, Viștea - Lot I Cața”.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor Cața, Ticuș, Viștea - Lot II Ticuş”.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare al comunelor Cața, Ticuș, Viștea - Lot III Vistea”.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ 108 Hărman Sânpetru km 0+000-4+380”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Expertiză tehnică + DALI Pod peste Râul Olt pe DJ112 Hărman – Podul Olt – lim. jud. Covasna km 7+210”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Refacere pod DJ 103A km 16+000 – deteriorare infrastructură pod și rampe de acces – expertiză tehnică + DALI”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Expertiză tehnică + SF + PT + DDE Amenajarea intersecției DJ 112A – DJ 112 – DJ 108 în comuna Hărman”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții „Expertiză tehnică + DALI Modernizare DJ 113 Sânpetru (DJ103) – Preventoriu TBC Sânpetru”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Expertiză tehnică + DALI Reabilitare DJ106B Vulcan (DJ112A) – Holbav – Paltin (DJ 106A), km 0+000 – 6+505”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Expertiză tehnică + DALI DJ103D Viștea de Jos (DN1) – Viștea de Sus – Viștișoara, km 0+000 – 9+320”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov şi a Preşedintelului Consiliului Judeţean Braşov, în unele litigii, pentru anul 2020.
39. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al UAT – Comuna Bod pentru anul 2020.
40. Diverse
Propuneri Plen

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare