03.02.2021 Ședința de îndată a Consiliului Județean Brașov - joi, 4 februarie, ora 11:00

DISPOZIŢIA NR. 97 din data de 02.02.2021 privind convocarea de îndată a Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei online ZOOM, la data de 4 februarie 2021 ora 11:00 


Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, în temeiul art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare,
 
DISPUNE:
Art. unic - Se convoacă de îndată Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei online ZOOM, la data de 04 februarie 2021 ora 11:00, cu următoarea
 
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și sursele de finanțare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 102 G Victoria - Viștișoara km 0+900-9+900” – contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov.
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor propuse pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine pentru anul 2021.

PREŞEDINTE, Adrian-Ioan Veştea                                                       
Contrasemnează Secretar General al Județului, Maria Dumbrăveanu

Toate știrile...

Evenimente în desfășurare