: Servicii de informare și publicitate a proiectului - comunicate de presă, panouri publicitare și etichete autocolante pentru proiectul ,,Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Br

 Tip anunt: Anunț publicitar achiziție directă 

Tip contract:  Servicii

Denumirea achiziție:  Servicii de informare și publicitate a  proiectului - comunicate de presă, panouri publicitare și etichete autocolante pentru proiectul ,,Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov'', cod SMIS 126488

Cod CPV:  79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.1)          

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl constituie achiziționarea de servicii de informare și publicitate a proiectului – comunicate de presă la începerea și la finalizarea proiectului, panou temporar, panou permanent și etichete autocolante pentru obiectivul de investiţii "Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov", cod SMIS 126488 

Valoarea estimată a contractului fără TVA: 10.078,00  lei (fără TVA)  din care:

a)     1 anunt/ comunicat de presa la inceperea proiectului  valoare estimata 1.000,00 lei, fara TVA

b)     1 anunt/ comunicat de presa la finalizarea proiectului , valoare estimata 1.000,00 lei, fara TVA

c)     1 panou temporar valoare estimata 4.000,00 lei, fara TVA

d)     1 placa permanenta valoare estimata 4.000,00 lei, fara TVA

e)     26 etichete autocolante valoare estimata totala 78,00 lei, fara TVA

 

Condiții contract:

Contractul intra in vigoare la data semnarii de către ambele parți și este valabil pană  la finalizarea implementarii proiectului.

Garanție de bună execuție – 10% din valoarea contractului fara TVA.

Condiții participare:

Oferta trebuie să cuprindă următoarele:

Scrisoare de înaintare – Formularul 1

Documentele de calificare care însoțesc oferta:

-        Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 – Formular 2 ( se va completa si de asociati sau subcontractanti dacă este cazul)

-        Certificat constatator –original /copie lizibilă “conform cu originalul” care să conțină informații reale, actuale, la data limită de depunere oferte

-        Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016 –Formular 6 ( se va completa si de asociati sau subcontractanti dacă este cazul)

Propunerea tehnicăPropunerea tehnica va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele tehnice din caietul de sarcini

Propunerea financiară  va cuprinde:

-         Formularul ofertă - Formularul 7 în care se va specifica valoarea totală a prestării serviciului cu menționarea distinctă a TVA-ului.

-        Anexa la formularul de ofertă în care se va  detalia  oferta pe valoare servicii de informare si publicitate a proiectului

Criteriul de adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limită primire oferte: 19.02.2020

Informații suplimentare: Anuntul si documentatia (Caietul de sarcini, Model contract, Formulare) se pot descarca de pe site-ul www.judbrasov.ro,  sectiunea Activitate/Achizitii publice/Publicitate - Anunturi. Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 –Registratura.

Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante și obiectul achiziției directe. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare– Formular 1; Coletul sigilat si marcat va contine in interior câte  un dosar cu: documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. Limba de redactare a ofertei: romana.

Clarificările privind documentația de atribuire se pot solicita la adresa de e-mail: constanta.popa@judbrasov.ro,  pâna în data de 14.02.2020.

Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu. Nu se organizeaza sedinta de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.
Descărcare - DOCUMENTATIE ANUNT


Descărcare - FORMULARE


Descărcare - LINK SEAP

Modificat la data de 10 Februarie 2020

Evenimente în desfășurare