DIRIGENȚIE DE ȘANTIER in vederea urmăririi execuției lucrarilor pentru obiectivul de investitii REABILITARE DJ105 - ALUNECARE DE TEREN PE DJ 105, KM 9+400

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

DIRIGENȚIE DE ȘANTIER

 in vederea urmăririi execuției lucrarilor pentru obiectivul de investitii

REABILITARE DJ105 - ALUNECARE DE TEREN PE DJ 105, KM 9+400 

1.DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: Județul Brașov

 Adresă: municipiul Brașov, B-dul. Eroilor, nr. 5, județul Brașov

2.TIP ANUNȚAchiziție  directă 

3.TIP CONTRACT:  Servicii

4.DENUMIRE ACHIZIȚIE Servicii de dirigenție de șantier  în vederea urmăririi execuţiei lucrărilor  obiectivului   de investiţii: “REABILITARE DJ105 - ALUNECARE DE TEREN PE DJ 105, KM 9+400”

5.COD CPV7152000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor

6.DESCRIEREA CONTRACTULUI: Asigurarea serviciilor de dirigenție de șantier în vederea urmăririi execuţiei lucrărilor  obiectivului   de investiţii: “REABILITARE DJ105 - ALUNECARE DE TEREN PE DJ 105, KM 9+400”

7.VALOAREA ESTIMATĂ FĂRĂ TVA45.720,00 lei  fără TVA. 

8.CONDIȚII CONTRACT: Prestatorul, se obligă să presteze serviciile de dirigenție de șantier în vederea urmăririi execuției lucrărilor: REABILITARE DJ105 - ALUNECARE DE TEREN PE DJ 105, KM 9+400”, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini, atât pe perioada de execuție a lucrărilor (4 luni) cât și pe perioada de garanție a lucrărilor (84 luni), pentru următoarele faze ale proiectului:

·       Mobilizare;

·       Execuție lucrări;

·       Recepție lucrări;

·       Perioada de garanție (de notificare a defectelor).

În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcții, Dirigintele de șantier are obligațiile şi răspunderile stabilite prin Caietul de sarcini, atât în perioada de pregătire a investiției (mobilizarea), cât și pe parcursul execuției lucrărilor, inclusiv cele specifice activității de recepție la terminarea lucrărilor.

     Dirigintele de șantier va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părțile implicate. Acest lucru presupune întâlniri ale Dirigintelui de șantier cu una, mai multe, sau toate părţile implicate, respectiv: Beneficiar, Antreprenor, Proiectant, Inspectoratul de Stat în Construcții, Experți tehnici cooptați.

De asemenea, Dirigintele de șantier va întocmi rapoarte, documente ce urmează a fi elaborate/predate Beneficiarului ca rezultat al serviciilor de urmărire si verificare a lucrărilor de construcții, conform cerințelor din Caietul de sarcini.

Dirigintele de șantier va avea responsabilitatea monitorizării programului de lucrări, solicitând lunar Antreprenorului, defalcarea acestuia cu încadrarea în Graficul de eșalonare al lucrării.

Dirigintele de șantier va avea responsabilitatea certificării lucrărilor executate de Antreprenor în cadrul contractului de lucrări, din punct de vedere cantitativ, calitativ și valoric.

      Situațiile de lucrări privind execuția obiectivului de investiții   REABILITARE DJ105 - ALUNECARE DE TEREN PE DJ 105, KM 9+400” vor fi certificate prin semnătura şi stampila Dirigintelui de șantier după verificarea tuturor documentelor menționate în caietul de sarcini.

Detalierea tuturor sarcinilor și obligațiilor ce revin dirigintelui de șantier se regăsesc în Caietul de sarcini.

Personalul minim solicitat conform prezentului caietul de sarcini este după cum urmează:

Diriginte de șantier atestat conform Ordin 1496/2011, cu modificările și completările ulterioare, de aprobare a procedurii de autorizare a diriginților de șantier pentru drumuri, poduri de cel puțin interes județean. 

 Durata de prestare a sericiilor: Durata de prestare a serviciilor de asistență tehnică de supraveghere a lucrărilor, dirigenție de șantier, ce fac obiectul prezentei achiziții publice este de 4 luni pentru perioada de executie plus 84 luni pentru perioada de garantie a lucrarilor, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor pâna la finalizarea lucrărilor si semnarea de catre Beneficiar a Procesului verbal de receptie finală.

9. DURATA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI :este de la data semnării acestuia de ambele părți și până la semnarea de către Beneficiar a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor, respectiv eliberarea garantiei de buna executie.

10. GARANȚIEI DE BUNA EXECUȚIE este în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. Garanția de bună execuție se va constitui conf. art. 39(3), art. 40 din HG 395/2016. Restituirea garanției de buna execuție se face conf. art. 42, alin. (3) lit. c) din H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

11.CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Oferta trebuie să cuprindă:

-Propunere tehnică

-Propunere financiară

-Documente calificare

 

11.1.Propunere tehnică: va conține următoarele:

Ofertanţii vor depune oferta tehnică prin care vor prezenta modul de îndeplinire a obligaţiilor și responsabilităților ce revin conform caietului de sarcini.

Descrierea activităților pe fiecare etapă: elemente de particularitate care să releve respectarea cerințelor caietului de sarcini si metodologia de lucru.

Planificarea activităților contractului prin care ofertantul sa indice toate etapele esențiale

Strategia cu resursele necesare realizării contractului;

Planul de lucru care va prezenta o alocare adecvata a resurselor umane necesare realizarii contractului

 

Pentru acordarea punctajului, conform prevederilor din caietul de sarcini se va completa Formular 10 - Lista personalului cheie nominalizat in vederea acordării punctajului.

Pentru a dovedi capacitatea profesională a dirigintelui de șantier desemnat se vor prezenta, în copie următoarele documente, valabile la data prezentării ofertei:

·     Curriculum Vitae semnat de catre persoana desemnata pentru pozitia pentru care este propus in contract

·     Diploma de studii/adeverința de absolvire/licență;

·     Autorizație diriginte șantier cel puțin domeniul 3.2 (drumuri, poduri de interes județean)

·     Contractele pentru care se acordă punctajul, însoțite de procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor sau procesele verbale de recepție finală

·     Recomandari din partea achizitoriului/autoritatii contractante/beneficiarului contractelor prezentate pentru acordarea punctajului sau orice alte documente din care sa reiasa implicarea, participarea si/sau pozitia specialistului propus in proiectul/contractul respectiv, contrasemnate de beneficiarul proiectului.

·     Declarație de disponibilitate din care să rezulte disponibilitatea acestuia pe perioada prestării serviciilor sau extras REVISAL, in situația in care acesta este angajat pe baza de contract de munca/colaborare sau angajament contractual realizat în vederea prestării serviciilor

       Pentru operatorii economici care prezintă expert străin ce deţine certificat/atestat echivalent emis de autorităţile de certificare abilitate din alt stat, nu se impune obţinerea atestatelor/certificatelor recunoscute de autorităţile române la momentul depunerii ofertelor.

11.2.Propunerea financiară: se completează Formularul ofertă 3 prin raportarea la obligațiile specificate în caietul de sarcini.

În cadrul ofertei, se vor include totalitatea cheltuielilor desfășurării activității proprii (cheltuielile privind transportul personalului propriu, alte cheltuieli de funcționare, cazare, masa, etc.) acestea nefiind in sarcina Beneficiarului. Valoarea din propunerea financiară va cuprinde valoarea serviciilor de dirigentie de santier atat pe perioada execuției lucrărilor (inclusiv perioada de mobilizare) cat si valoarea serviciilor prestate pe perioada de garantie a lucrărilor de investiție .

Prețul ofertei este ferm, în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.

11.3.Documente de calificare care însoțesc oferta:

Formularul  1 – Scrisoare de înaintare

Formularul  2Informaţii generale despre ofertant

Formularul  3 FORMULAR DE OFERTĂ

Formularul  4 – Scrisoare de garanție de bună execuție

Formularul  5  Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale și modul de constituire al garanției de bună execuție

Formularul  6 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016

Formularul  7 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 (se va completa si de asociați sau subcontractanți dacă este cazul);

Formularul  8 Declarație privind respectare art. 51 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Formularul 9 – Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/ candidatului/       grupului  de operatori economici

Formularul 10  Lista personalului cheie nominalizat in vederea acordarii punctajului

Certificat constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului. Certificatul constatator se va prezenta în original /copie lizibilă “conform cu originalul”, iar informațiile să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor;

12.PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 90 zile

 13.CRITERII DE ATRIBUIRE: Cel mai bun raport calitate/preț

Conform prevederilor din


Descărcare - Model Contract


Descărcare - Formulare


Descărcare - Documentatie achizitie


Descărcare - Link SEAP

Modificat la data de 23 Martie 2022

Evenimente în desfășurare