Documentatii privind intabulare constructii componente ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Documentatii privind intabulare constructii componente ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov


Descărcare - Declaratie participanti

 Tip anunt:  Cumparari directe 

Tip contract: servicii

Denumirea achizitie: Documentatii privind intabulare constructii componente ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

 

Cod CPV:  71354300-7 Servicii de cadastru

Descrierea contractului:

Imobilul din Brasov, Str.Prundului nr. 7-9, cu destinatia de Spital Clinic de Psihiatrie si Neurologie, este domeniul public al Judetului Brasov, in baza HG 867/2002, Anexa 23 si pozitia nr. 182,183,186,186 din Anexa nr.1 la HG 972/2002. Demarand procedura de intabulare a spitalului ca domeniu public al judetului Brasov, s-a constatat ca imobilul (constructiile) nu este intabulat. In vederea eliberarii unei adeverinte pentru legalizarea constructiilor executate inainte de 1958, Primaria Brasov a solicitat completarea documentatiei depuse in acest sens  cu relevee pentru fiecare corp de cladire si pe nivele. In baza documentatiei  de identificare avizata de cadastru sub nr.101595/2016 si a extrasului de carte funciara nr. 145119Bv s-au identificat 8 corpuri de cladire (cu o suprafata desfasurata de 4857 mp) situate in incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov.

Pentru obtinerea documentelor necesare intabularii constructiilor componente ale spitalului ca domeniul public al judetului (cu  respectarea cerintelor Legii 50/1990 actualizata, a Legii 7/1996 actualizata și a Ordinului nr. 700/2014 ANCPI actualizat) sunt necesare urmatoarele:

-Etapa 1: Relevee pentru 8 corpuri de cladire (4857 mp) in baza carora Primaria Municipiului Brasov va emite adeverinta de legalizare a constructiilor. Termen de predare 30 zile de la semnarea contractului. Valoare estimata 38.856 lei.

-Etapa 2: Documentatie cadastrala actualizare date imobil  termenul de predare: 30 zile de la data finalizarii releveelor.

 

Valoarea estimata fara TVA: 42.356 lei (Etapa1: 38.856 lei, Etapa2: 3.500 lei )

Conditii contract: Contractul intra in vigoare dupa semnarea de catre ambele parti și este valabil pana la predare extras CF avizat OCPI iar plata se poate face etapizat, dupa predarea documentatiilor pe baza de proces verbal de predare-primire si pe baza facturii. Termenul de finalizare Etapa 1: 30 zile de la data semnarii contractului, Etapa 2: 30 zile de la data finalizarii releveelor

Conditii participare: Oferta trebuie sa cuprinda: 1. Scrisoare de inaintare – Formular 1; 2.-Propunere tehnica- documentatie in care se va detalia modul de efectuare a serviciului și și se va preciza TERMENUL DE FINALIZARE; 3.Propunerea financiara-Formular oferta in care se va specifica valoarea în lei , fără TVA, pentru serviciile ce fac obiectul contractului, respectiv ANEXA la Formularul de oferta,  Formularul 4; 4.- Documente de calificare care insotesc oferta:Declaratie privind eligibilitatea-Formular 2; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165,167 din Legea 98/2016 - Formular 3; Certificat Constatator –original/copie legalizata/copie lizibila „conform cu originalul” care sa contina informatii reale, actuale, la data limita de depunere oferte; Declaratie privind  neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016 - Formular 5; Informatii generale despre ofertant –Formular 6; Lista principalelor servicii similare executate in ultimii 3 ani –Formular 7 ; Model Contract – semnat si stampilat de ofertant

Limba de redactare a ofertei: romana. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile. Pretul ofertei este ferm, in lei. Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Nu se accepta oferte alternative. Documentatia de atribuire poate fi descarcata de pe site-ul www.judbrasov.ro, sectiunea Activitate/Achizitii publice/Publicitate-Anunturi. 

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut 

Termen limita primire oferte: 19.04.2017

Informatii suplimentare: Anuntul si documentatia (extras de carte funciara 145119Bv) se pot descarca de pe site-ul www.judbrasov.ro sectiunea Publicitate-Anunturi. Clarificarile se pot solicita la adresa de e-mail sofia.tudor@judbrasov.ro. Raspunsurile la clarificari se vor posta atasat anuntului publicat pe site-ul propriu. Oferta se va inregistra la sediul Consiliului Judetean Brasov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 - Registratura si se va depune la adresa din str. N. Balcescu nr.67, cam.24 -Serviciul Achizitii Publice. Achizitia se va finaliza prin cumpărarea serviciilor din SEAP. Ofertantul declarat castigator in urma evaluarii ofertelor isi va incarca oferta in SEAP, în Catalogul de produse/servicii/lucrari. Informatii suplimentare se pot solicita la tel. 0268/410777, interior 221.  Data limita pentru depunerea ofertei: 19.04.2017. 
Descărcare - Formulare


Descărcare - Extras CF


Descărcare - Contract


Descărcare - Anunt SEAP 86622

Modificat la data de 21 Aprilie 2017

Evenimente în desfășurare