Evidența persoanelor

Serviciul de Evidenţa Persoanelor are următoarele competenţe:

 • coordonează şi controlează metodologic activitatea de soluţionare a cererilor de eliberare a cărţilor de identitate şi de alegător de către serviciile publice comunitare locale.
 • coordonează activitatea de înfiinţare a noilor servicii de evidenţa persoanelor;
 • coordonează activitatea de preluare a fişelor de evidenţă locală pentru SPCLEP-urile nou înfiinţate;
 • asigură pregătirea de specialitate a personalului nou angajat împreună cu lucrătorii BJABDEP;
 • instruieşte personalul nou încadrat pe linia organizării şi planificării activităţii pe linie de evidență a persoanelor;
 • organizează şi coordonează modul de desfăşurare al convocărilor trimestriale de pregătire a personalului şi susţine materialele pregătite pentru aceste convocări;
 • transmite în teritoriu dispoziţiile Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi cele proprii pe linie de evidenţa persoanelor;
 • coordonează modul de desfăşurare a lucrărilor de volum – expiraţi, decedaţi, volum de muncă anual, cărţi alegător, liste alegeri, neconcordanţe date paşapoarte etc.;
 • coordonează modul de soluţionare a cererilor de atribuire şi comunicare CNP;
 • primeşte cererile şi documentele necesare, preia imaginile cetăţenilor, actualizează baza de date cu informaţiile referitoare la persoană, generează lotul de producţie, actualizează baza de date cu raportul de producţie şi cu data înmânării, eliberează acte de identitate şi cărţi de alegător pentru rezolvarea unor situaţii deosebite, pentru testarea şi cunoaşterea aplicaţiilor ori urmărirea modului de funcţionare a tehnicii din dotare;
 • formulează propuneri pentru modernizarea aplicaţiilor, precum şi pentru reducerea intervalului de timp necesar eliberării actelor de identitate, în scopul diminuării birocraţiei şi al optimizării relaţiei cu publicul;
 • asigură măsurile necesare conservării şi exploatării evidenţelor manuale deţinute de serviciile publice comunitare locale, în conformitate cu prevederile legale, ordinele şi instrucţiunile care reglementează acest domeniu;
 • soluţionează cererile cetăţenilor prin care sunt solicitate informaţii de interes public, precum şi reclamaţiile înregistrate la nivel judeţean;
 • monitorizează calitatea informaţiilor cu care este actualizat Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor şi formulează propuneri în vederea optimizării aplicaţiilor informatice de specialitate;
 • colaborează cu structurile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române ori cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru realizarea atribuţiilor comune;centralizează şi transmite la DEPABD situaţiile statistice şi rapoartele de analiză întocmite periodic (lunar, trimestrial, semestrial, anual) de către serviciile publice comunitare judeţean şi locale, referitoare la principalele activităţi desfăşurate în domeniul eliberării actelor de identitate;
 • efectuează verificări pe linie de evidenţa persoanelor la cererea autorităţilor publice, instanţelor judecătoreşti, parchetului, poliţiei sau altor autorităţi precum şi la cererea persoanelor fizice;
 • ţine evidenţa, actualizează şi utilizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor – componenta judeţeană;
 • valorifică datele din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
 • coordonează şi controlează metodologic operaţiunile efectuate la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ de către persoanele cu atribuţii privind evidenţa persoanelor şi consemnează constatările efectuate într-un proces verbal de control;
 • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
 • comunică, la cererea persoanelor fizice sau juridice, datele privind domiciliul sau reşedinţa altei persoane fizice cu consimţământul scris al acelei persoane, în afară de cazurile în care există un temei legal justificat, caz în care consimţământul nu mai este necesar;
 • verifică situaţiile în care s-au eliberat cărţile de identitate cu substituire de persoană  şi propune măsuri în domeniul prevenirii a acestor situaţii;
 • colaborează cu Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Braşov şi cu structuri ale Direcţiei Generale de Paşapoarte, ale Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, pentru realizarea sarcinilor comune, precum şi în scopul optimizării activităţii specifice;
 • asigură soluţionarea cererilor pe probleme specifice şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal;
 • organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienţă a cetăţenilor pe probleme specifice;
 • formulează propuneri pentru completarea şi modificarea procedurilor de lucru, 
 • asigură îndeplinirea prevederilor din protocoalele de furnizare date;
 • asigură instruirea lucrătorilor altor structuri pe linie de evidenţa persoanelor pentru îndeplinirea scopurilor comune - jandarmi, poliţie - prin participarea la şedinţele comune periodice, conform ordinelor în vigoare;
 • transmite centralizat comunicările primite de la alte judeţe privind menţiunile ce se efectuează în baza de date referitoare la naşteri, casătorii, decese, modificări 
 • soluţionează petiţiile primite la serviciul judeţean pe probleme specifice;
 • acordă sprijin de specialitate serviciilor locale, punctual pe diferite probleme specifice;
 • ţine evidenţa materialelor cu regim special înseriate şi asigură distribuirea acestora în teritoriu;
 • se preocupă de asigurarea materialelor necesare bunei desfăşurări a activităţii de evidenţa persoanelor la SPCJEP şi SPCLEP - registre, cereri, formulare, materiale necesare producerii de CI şi CA;
 • coordonează activitatea de transmitere a datelor, informaţiilor, fotografiilor etc. prin reţeaua VPN;
 • se deplasează în acțiuni organizate pentru punerea în legalitate a persoanelor din zone defavorizate, sau în cadrul unor acţiuni comune cu alte instituţii;
 • se deplasează în teren pentru preluarea de fotografii şi documente, cazuri punctuale;
 • ține evidența ștampilelor și ștanțelor la SPCJEP, centralizează datele și întocmește inventarul anual aferent;
 • ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor transmise prin ordin al Ministrului şi înregistrate în registrele speciale la SPCJEP şi SPCLEP şi întocmirea inventarului anual;
 • colaborează cu serviciile de poliţiei judiciară şi criminalistică pentru clarificarea situaţiei persoanelor cu identitate necunoscută;
 • colaborează cu instituţiile Direcţiei de Sănătate Publică şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor a căror identitate nu este cunoscută sau în cazul în care se constată acest lucru, pentru stabilirea operativă a identităţii acestora.


Modificat la data de 28 Martie 2017

Evenimente în desfășurare