Expertiză + DALI cu elemente de SF pentru clădirea din str. Ecaterina Varga nr. 23

 

Expertiză + DALI cu elemente de SF pentru clădirea din str. Ecaterina Varga nr. 23

 

1. DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE    Județul Brașov

 Adresă:   Municipiul Brașov, B-dul. Eroilor, nr. 5, județul Brașov

2. TIP ANUNȚ        Cumpărări directe 

3. TIP CONTRACT    Servicii

4. DENUMIRE ACHIZIȚIE    Expertiză + DALI cu elemente de SF pentru clădirea din str. Ecaterina Varga nr. 23

 

5. COD CPV        71319000-7 – Servicii de expertiză

                            79314000-8 – Studii de fezabilitate

6. DESCRIEREA CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor privind: ”Expertiză + DALI cu elemente de SF pentru clădirea din str. Ecaterina Varga nr. 23”, conform cerințelor impuse prin Caietul de sarcini.

7. SURSA DE FINANȚARE A PROIECTULUI             Bugetul Consiliului Județean Brașov.

8. VALOAREA ESTIMATĂ FĂRĂ TVA                        72.000 lei (fără TVA)

9. CONDIȚII CONTRACT

·                  Dreptul de proprietate intelectuală: toată documentația scrisă și desenată, după recepție și decontare devine proprietatea beneficiarului, elaboratorul acesteia nu mai poate emite pretenții privind dreptul de proprietate intelectuală asupra ei.

·                  Durata de valabilitate a contractului este de la data semnării contractului până la semnarea proceselor verbale de recepție a tuturor documentatiilor, fără obiecțiuni.

·                  Durata de prestare a serviciilor, respectiv de predare a documentațiilor este de 5 luni de la emiterea de către autoritatea contractantă a Ordinului de începere a serviciilor.

·                  Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie în conditiile prevăzute de art. 39 - 40 din H.G. nr. 395/2016 si va fi în cuantum de 5% din valoarea contractului fără T.V.A.

·                  Documentațiile se vor preda etapizat, conform graficului fizic prezentat de contractant și cu respectarea cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini.

·                  Plata serviciilor se va face după predarea documentațiilor către beneficiar, în termenul prevăzut în contract, după semnarea proceselor verbale de recepție a serviciilor fără obiecțiuni.

10. CONDIȚII DE PARTICIPARE   Oferta trebuie să cuprindă:

10.1 .Documente de calificare  care însoțesc oferta:

Formularul 1      Scrisoare înaintare

Formularul 2      Acord de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Formularul 3      Acord de subcontractare

Formularul 4      Acord explicit, neechivoc și irevocabil de însușire a modelului de contract aferent achiziției directe și de constituire a garanției de bună execuție

Formularul 5      Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/ candidatului/ grupului de operatori economici și Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară Terţ susţinător tehnic

Formularul 6      Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016

Formularul 7      Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016

Formularul 8      FORMULAR DE OFERTĂ și Anexă la Formularul de Ofertă (Centralizator prețuri)

Formularul 9      Declaraţie privind sănătatea și protecția muncii

Formularul 10   Lista personalului cheie și noncheie solicitat prin documentație în vederea evaluării propunerii tehnice

Formularul 11    Informaţii generale despre ofertant

Formularul 12    Scrisoare de garanție de bună execuție/Asigurare de garanții

Certificat constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Teritorial, în integralitate, din care să rezulte că activitatea principală/secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului. Certificatul constatator se va prezenta în original /copie lizibilă “conform cu originalul”, iar informațiile să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

10.2. Propunere tehnică

Propunerea tehnică se va elabora de către ofertanţi conform cerințelor din Caietul de sarcini -Cap. 5 -PREZENTAREA OFERTEI -Pct. 5.1. -PROPUNEREA TEHNICĂ.

 

10.3.Propunerea financiară

Se completează Formularul 8 – Formular ofertă și Anexa la Formular ofertă (Centralizator prețuri) prin raportarea la obligațiile specificate în Caietul de sarcini și Anexa la formularul de ofertă;

Prețul ofertei este ferm, în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.

11. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR : 90 de zile.

12.CRITERII DE ATRIBUIRE Cel mai bun raport calitate/preț

Criteriul de atribuire este: CEL MAI BUN RAPORT CALITATE PREȚ.

Pentru evaluarea ofertelor au fost stabiliți următorii factori de evaluare, conform detalierii din Anexa la Caietul de sarcini.

Punctaj:

I. COMPONENTA FINANCIARĂ - Factor de evaluare P1: Prețul ofertei, pondere 40 % (40 puncte).

II. COMPONENTA TEHNICĂ:

Factor de evaluare P2:  Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților, pondere 30 % (30 puncte).

Factor de evaluare P3: Experiența experților cheie implicați în derularea contractului, pondere 30 % (30 puncte).

 

Punctaj maxim total 100 puncte.

P.total = P.financiar + P.tehnic1 + P.tehnic2

 

13.TERMEN LIMITĂ de depunere al ofertelor:    03.05.2022, ora 13:00

14.DEPUNEREA OFERTELOR    

·        OFERTA, ÎN ORIGINAL se va depune în plic sigilat și se va înregistra la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul. Eroilor, nr. 5, cam.10 – Registratură, sub denumirea: Expertiză + DALI cu elemente de SF pentru clădirea din str. Ecaterina Varga nr. 23)” , până la termenul limita de depunere a ofertelor.

·        Oferta sigilată va fi însoțită de scrisoarea de înaintare – Formular 1.

·        Ofertantii au obligatia de a analiza documentatia de atribuire si de a transmite oferta conform tuturor documentelor ce fac parte nemijlocita din Documentatia de atribuire.

·        Ofertantul va elabora propunerea tehnică și oferta financiară conform cerințelor impuse prin Caietul de sarcini.

·        Ofertele care nu satisfac cerințele documentației de atribuire vor fi declarate oferte neconforme/inacceptabile și vor fi respinse.

·        Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul” - semnate si stampilate de ofertant.

 15.INFORMAȚII SUPLIMENTARE

OFERTA, ÎN ORIGINAL se va depune în plic sigilat și se va înregistra la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul. Eroilor nr. 5, cam.10 – Registratură, sub denumirea: ”Expertiză + DALI cu elemente de SF pentru clădirea din str. Ecaterina Varga nr. 23”, până la termenul limită de depunere a ofertelor.

Oferta sigilată va fi însoțită de scrisoarea de înaintare – Formular 1.

Limba de redactare a ofertei: limba română.

Documentația (Formulare, Caiet de sarcini, Anexa la Caiet de sarcini -Punctaj evaluare oferte, Anexe la Caietul de sarcini -Planuri clădire, Model contract, Extras CF), sunt atașate prezentului anunț din SEAP și se pot descărca și de pe site-ul www.judbrasov.ro , secțiunea Activitate/Achizitii publice/Achiziții directe.

Solicitările de clarificări se pot adresa pe e-mail: elena.comosu@cjbrasov.ro pâna la data de 27.04.2022, inclusiv. Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu www.judbrasov.ro , secțiunea Activitate/Achizitii publice/Achiziții directe.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului, a caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent".

Nu se organizează ședință de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.

Informații suplimentare se pot solicita la tel. 0268/410777 / Int. 330 sau e-mail: elena.comosu@cjbrasov.ro.
Descărcare - LINK SEAP


Descărcare - FORMULARE


Descărcare - MODEL CONTRACT


Descărcare - DOCUMENTATIE ACHIZITIE


Descărcare - RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI


Descărcare - CLARIFICARE DIN OFICIU

Modificat la data de 29 Aprilie 2022

Evenimente în desfășurare