Expertiză tehnică + S.F. Modernizare DJ103A, Km 3+950 – Km11+000 – Piste de biciclete și sensuri giratorii

 

Expertiză tehnică + S.F. Modernizare DJ103A,

Km 3+950 – Km11+000 – Piste de biciclete și sensuri giratorii

  

 

1.DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: Județul Brașov

 Adresă: municipiul Brașov, B-dul. Eroilor, nr. 5, județul Brașov

2.TIP ANUNȚCumpărări directe 

3.TIP CONTRACT:  Servicii

 

4.DENUMIRE ACHIZIȚIE

Expertiză tehnică + S.F. Modernizare DJ103A, Km 3+950 – Km11+000 – Piste de biciclete și sensuri giratorii

5.COD CPV79314000-8Studiu de fezabilitate

6.DESCRIEREA CONTRACTULUI:

Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor privind: Expertiză tehnică + S.F. Modernizare DJ103A, Km 3+950 – Km11+000 – Piste de biciclete și sensuri giratorii

Ofertantul va elabora propunerea tehnică și oferta financiară conform cerințelor impuse prin Tema de Proiectare.

Ofertele care nu satisfac cerințele documentației de atribuire vor fi declarate oferte neconforme/inacceptabile și vor fi respinse. 

7.SURSA DE FINANȚARE A PROIECTULUI: Bugetul Consiliului Județean Brașov.

 

8.VALOAREA ESTIMATĂ FĂRĂ TVA135.000 lei (fără TVA)

 

9.CONDIȚII CONTRACT:

·         Dreptul de proprietate intelectuală:toată documentația scrisă și desenată, după recepție și decontare devine proprietatea beneficiarului, elaboratorul acesteia nu mai poate emite pretenții privind dreptul de proprietate intelectuală asupra ei.

·        Prestarea serviciilor începe odată cu emiterea de către Beneficiar a ordinului de începere de prestare a serviciilor;

·        Durata de valabilitate a contractului și de prestare a serviciilor va fi de la data semnării contractului până la semnarea procesului verbal de recepție a tuturor documentatiilor, fără obiecțiuni; 

·         Termenul de prestare a serviciilor:  10 luni 

·        Plata serviciilor de proiectare se va face conform etapelor de proiectare, astfel:

        Contravaloarea documentaţiei studii de teren + alte tipuri de studii, expertize tehnice – se va plati dupa predarea lor catre beneficiar si incheierea procesului verbal de receptie fara obiectiuni

         Contravaloarea documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor, obținerea avizelor/acordurilor în numele CJ BV – se va plati dupa obtinerea tuturor avizelor si predarea lor catre beneficiar

         Contravaloarea SF  - se va plati dupa predarea si avizarea acesteia in Comisia Tehnico-Economica a Consiliului Judetean Brasov

         Contravaloarea documentaţiilor în vederea exproprierii și întabularea suprafețelor expropriate în numele Județului Brașov, se va plati de catre beneficiar după avizarea documentațiilor mai sus menționate de către Comisia Tehnico Economică a Consiliul Judeţean Brașov și după obținerea CF-rilor în proprietatea CJ BV și prezentarea planului cadastral cu CF-urile întabulate.  În situaţia în care realizarea investiţiei nu presupune exproprieri, documentațiile în vederea exproprierii nu se vor plăti.

10.CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Oferta trebuie să cuprindă:

10.1.Documente de calificare care însoțesc oferta:

Formularul 1 - Scrisoare inaintare

Formularul 2 – Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Formularul 3 – Acord de subcontractare

Formularul 4 – Acord explicit, neechivoc si irevocabil de însușire a modelului de contract aferent achiziției directe și de constituire a garantiei de buna executie

Formularul 5 – Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/ candidatului/ grupului de operatori economici

       Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară Terţ susţinător tehnic

Formularul 6 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016

Formularul 7Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016

Formularul 8 - FORMULAR DE OFERTĂ

Formularul 9 - Declaraţie privind sănătatea și protecția muncii

Formularul 10  Lista personalului cheie si noncheie solicitat prin documentația de atribuire  in vederea evaluării propunerii tehnice

Formularul 11 - Informaţii generale despre ofertant.

Formularul 12 - Scrisoare de garanție de bună execuție/Asigurare de garantii

 

Certificat constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Teritorial, in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului. Certificatul constatator se va prezenta în original /copie lizibilă “conform cu originalul”, iar informațiile să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor;

10.2.Propunere tehnică: va conține următoarele:

 

Propunerea tehnică se va elabora de către ofertanţi conform documentației de atribuire.

În această secţiune ofertanţii trebuie să prezinte:

Planul de lucru

Cel puţin următoarele informaţii trebuie prezentate aici:

-           Denumirea şi durata activităţilor;

-           Succesiunea şi interrelaţionarea acestor activităţi.

            Se va realiza grafic de elaborare a serviciilor/documentaţiilor în mod interconectat ca activităţi pe etape de elaborare.

            Prin planul de lucru propus, ofertantul trebuie să demonstreze înţelegerea prevederilor caietului de sarcini, abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil, încadrarea activităţilor în  timp de aşa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în caietul de sarcini.

Organizarea şi personalul

Cel puţin următoarele informaţii trebuie prezentate aici:

-           Structura echipei propuse pentru managementul contractului; prezentarea alocării resurselor umane corelat cu complexitatea fiecărei activităţi propuse;

-           Modul de abordare a activităţii de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv documentele finale în raport cu prevederile caietului de sarcini;

-           Descrierea infrastructurii pe care prestatorul o utilizează pentru realizarea activităţilor propuse pentru îndeplinirea obiectului contractului. Această infrastructură trebuie să  fie corespunzătoare scopului contractului şi să îndeplinească toate cerinţele solicitate de legislaţia în vigoare.

Se va prezenta doar echipamentul/software necesar şi propus pentru desfăşurarea contractului şi nu tot echipamentul deţinut de către ofertant.

-           modul de abordare a activităţilor corespunzătoare îndeplinirii cerinţelor privind sănătatea şi securitatea în muncă, inclusiv modul în care ofertantul devenit contractor se va asigura că pe parcursul executării contractului obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii sunt respectate;

-           modul de abordare şi gestionare a relaţiei cu subcontractorii, în raport cu activităţile subcontractate, daca este cazul.

Oferta tehnică va cuprinde şi documentele de calificare profesională ale personalului menţionat la cerinţele privind personalul cheie. Astfel, se vor prezenta:

-           CV-uri, diplome absolvire sau documente echivalente, certificate/atestate emise de către organisme specifice de conferire a practicii profesionale, contract de muncă/contract de colaborare, dacă este cazul si/sau angajament/declaraţie de disponibilitate a colaboratorilor privind disponibilitatea realizării serviciilor de proiectare în cazul semnării contractului precum și Recomandari din partea achizitoriului/autoritatii contractante/beneficiarului aferente contractelor prezentate pentru acordarea punctajului, duse la bun sfarsit sau orice alte documente din care sa reiasa implicarea, participarea si/sau pozitia specialistului propus in proiectul/contractul respectiv, contrasemnate de beneficiarul proiectului.

Pentru operatorii economici care prezintă experţi străini, se vor prezenta documente echivalente emise în statul de reşedinţă, în termen de valabilitate la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

 

10.3.Propunerea financiară: se completează Formularul ofertă 8 prin raportarea la obligațiile specificate în Tema de proiectare și Anexa la formularul de ofertă;

Prețul ofertei este ferm, în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative. 

11.PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 90 zile

12.CRITERII DE ATRIBUIRE: Cel mai bun raport calitate/preț

Pentru evaluarea ofertelor au fost stabiliți următorii factori de evaluare, conform detalierii din Anexa Punctaj:

I. COMPONENTA FINANCIARĂ - pondere 40 % (40 puncte)

II. COMPONENTA TEHNICĂ 1- Experiența deținută de coordonatorul de proiect - pondere 30 % (30 puncte)

III. COMPONENTA TEHNICĂ 2 - experiența profesională specifică a expertului cheie INGINER PROIECTANT DE DRUMURI – inginer CFDP - pondere 30 % (30 puncte)

 

Punctaj maxim total 100 puncte

P.total= P.financiar+ P.tehnic1+ P.tehnic2

13.TERMEN LIMITĂ de depunere al ofertelor:  04.05.2022, ora 13:00

14.DEPUNEREA OFERTELOR    

 OFERTA, IN ORIGINAL se va depune în plic sigilat și se va înregistra la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul. Eroilor, nr. 5, cam.10 – Registratură, sub denumirea: Expertiză tehnică + S.F. Modernizare DJ103A, Km 3+950 – Km11+000 – Piste de biciclete și sensuri giratorii, până la termenul limita de depunere a ofertelor.

Ofertantii au obligatia de a analiza documentatia de atribuire si de a transmite oferta conform tuturor documentelor ce fac parte nemijlocita din Documentatia de atribuire.

Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul” - semnate si stampilate de ofertanti.

   15.INFORMAȚII SUPLIMENTAREDescărcare - LINK SEAP


Descărcare - Tema proiectare si anexa punctaj


Descărcare - Model contract


Descărcare - Formulare


Descărcare - Documentatie anunt

Modificat la data de 21 Aprilie 2022

Evenimente în desfășurare