Expertiză tehnică+ SF cu elemente DALI Reabilitare DJ 105C Ucea de Jos (DN1)- intersecție Ucea de Sus km 0+000-3+800

Expertiză tehnică+ SF cu elemente  DALI

Reabilitare DJ 105C Ucea de Jos (DN1)- intersecție Ucea de Sus km  0+000-3+800 

1.DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE     Județul Brașov

 Adresă:                                                                           municipiul Brașov, B-dul. Eroilor, nr. 5, județul Brașov

2.TIP ANUNȚ                                                                 Cumpărări directe 

3.TIP CONTRACT                                                           Servicii

4.DENUMIRE ACHIZIȚIE     Expertiză tehnică+ SF cu elemente  DALI Reabilitare DJ105C Ucea de Jos (DN1)- intersecție Ucea de Sus km  0+000-3+800

 

5.COD CPV        79314000-8 – Studiu de fezabilitate

6.DESCRIEREA CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor privind: ”Expertiză tehnică+ SF cu elemente  DALI Reabilitare DJ 105C Ucea de Jos (DN1)- intersecție Ucea de Sus km  0+000-3+800”, conform cerințelor impuse prin Tema de Proiectare.

7.SURSA DE FINANȚARE A PROIECTULUI        Bugetul Consiliului Județean Brașov.

8.VALOAREA ESTIMATĂ FĂRĂ TVA     114.806,72 lei (fără TVA)

9.CONDIȚII CONTRACT

·                  Dreptul de proprietate intelectuală: toată documentația scrisă și desenată, după recepție și decontare devine proprietatea beneficiarului, elaboratorul acesteia nu mai poate emite pretenții privind dreptul de proprietate intelectuală asupra ei.

·                  Prestarea serviciilor începe odată cu emiterea de către Beneficiar a ordinului de începere de prestare a serviciilor.

·                  Durata de valabilitate a contractului și de prestare a serviciilor va fi de la data semnării contractului până la semnarea procesului verbal de recepție a tuturor documentatiilor, fără obiecțiuni.          

·                  Termenul de prestare a serviciilor:  10 luni.

10.CONDIȚII DE PARTICIPARE   Oferta trebuie să cuprindă:

10.1.Documente de calificare  care însoțesc oferta:

Formularul 1      Scrisoare inaintare

Formularul 2      Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Formularul 3      Acord de subcontractare

Formularul 4      Acord explicit, neechivoc si irevocabil de însușire a modelului de contract aferent achiziției directe și de constituire a garantiei de buna executie

Formularul 5      Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/ candidatului/ grupului de operatori economici și Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară Terţ susţinător tehnic

Formularul 6      Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016

Formularul 7      Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016

Formularul 8      FORMULAR DE OFERTĂ și Anexă la Formularul de Ofertă

Formularul 9      Declaraţie privind sănătatea și protecția muncii

Formularul 10   Lista personalului cheie si noncheie solicitat prin documentația de atribuire  in vederea evaluării propunerii tehnice

Formularul 11    Informaţii generale despre ofertant.

Formularul 12    Scrisoare de garanție de bună execuție/Asigurare de garantii

Certificat constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Teritorial, in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului. Certificatul constatator se va prezenta în original /copie lizibilă “conform cu originalul”, iar informațiile să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor;

10.2.Propunere tehnică

Propunerea tehnică se va elabora de către ofertanţi conform documentației de atribuire.

În această secţiune ofertanţii trebuie să prezinte:

Metodologia:

  • În această secţiune ofertanţii trebuie să prezinte:

-                  modul în care înţeleg obiectivele contractului şi sarcinile stabilite prin caietul de sarcini;

-                  modul de abordare ca va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru atingerea obiectivului contractului;

-                  metodologia de realizare a activităţilor în scopul obţinerii rezultatelor aşteptate.

  • Planul de lucru. Cel puţin următoarele informaţii trebuie prezentate aici:

-              Denumirea şi durata activităţilor;

-              Succesiunea şi interrelaţionarea acestor activităţi.

Se va realiza grafic de elaborare a serviciilor/documentaţiilor în mod interconectat ca activităţi pe etape de elaborare.

Prin planul de lucru propus, ofertantul trebuie să demonstreze înţelegerea prevederilor caietului de sarcini, abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil, încadrarea activităţilor în  timp de aşa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în caietul de sarcini.

  • Organizarea şi personalul. Cel puţin următoarele informaţii trebuie prezentate aici:

-              Structura echipei propuse pentru managementul contractului; prezentarea alocării resurselor umane corelat cu complexitatea fiecărei activităţi propuse;

-              Modul de abordare a activităţii de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv documentele finale în raport cu prevederile caietului de sarcini;

-              Descrierea infrastructurii pe care prestatorul o utilizează pentru realizarea activităţilor propuse pentru îndeplinirea obiectului contractului. Această infrastructură trebuie să  fie corespunzătoare scopului contractului şi să îndeplinească toate cerinţele solicitate de legislaţia în vigoare. Se va prezenta doar echipamentul/software necesar şi propus pentru desfăşurarea contractului şi nu tot echipamentul deţinut de către ofertant.

-              modul de abordare a activităţilor corespunzătoare îndeplinirii cerinţelor privind sănătatea şi securitatea în muncă, inclusiv modul în care ofertantul devenit contractor se va asigura că pe parcursul executării contractului obligaţiile legale referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii sunt respectate;

-              modul de abordare şi gestionare a relaţiei cu subcontractorii, în raport cu activităţile subcontractate, daca este cazul.

·        Oferta tehnică va cuprinde şi documentele de calificare profesională ale personalului menţionat la cerinţele privind personalul cheie. Astfel, se vor prezenta:

-              CV-uri, diplome absolvire sau documente echivalente, certificate/atestate emise de către organisme specifice de conferire a practicii profesionale, contract de muncă/contract de colaborare, dacă este cazul si/sau angajament/declaraţie de disponibilitate a colaboratorilor privind disponibilitatea realizării serviciilor de proiectare în cazul semnării contractului precum și Recomandari din partea achizitoriului/autoritatii contractante/beneficiarului aferente contractelor prezentate pentru acordarea punctajului, duse la bun sfarsit sau orice alte documente din care sa reiasa implicarea, participarea si/sau pozitia specialistului propus in proiectul/contractul respectiv, contrasemnate de beneficiarul proiectului.

·        Pentru operatorii economici care prezintă experţi străini, se vor prezenta documente echivalente emise în statul de reşedinţă, în termen de valabilitate la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

10.3.Propunerea financiară

Se completează Formularul ofertă 8 prin raportarea la obligațiile specificate în Tema de proiectare și Anexa la formularul de ofertă;

Prețul ofertei este ferm, în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.

11.PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR   90 zile

12.CRITERII DE ATRIBUIRE Cel mai bun raport calitate/preț

Pentru evaluarea ofertelor au fost stabiliți următorii factori de evaluare, conform detalierii din Anexa Punctaj:

I. COMPONENTA FINANCIARĂ - pondere 40 % (40 puncte)

II. COMPONENTA TEHNICĂ 1- Experiența deținută de coordonatorul de proiect - pondere 30 % (30 puncte)

III. COMPONENTA TEHNICĂ 2 - experiența profesională specifică a expertului cheie INGINER PROIECTANT DE DRUMURI - pondere 30 % (30 puncte)

 

Punctaj maxim total 100 puncte

P.total= P.financiar+ P.tehnic1+ P.tehnic2

13.TERMEN LIMITĂ de depunere al ofertelor:    05.05.2022, ora 13:00

14.DEPUNEREA OFERTELOR    

·        OFERTA, IN ORIGINAL se va depune în plic sigilat și se va înregistra la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul. Eroilor, nr. 5, cam.10 – Registratură, sub denumirea: ”Expertiză tehnică+ SF cu elemente  DALI Reabilitare DJ 105C Ucea de Jos (DN1)- intersecție Ucea de Sus km  0+000-3+800” , până la termenul limita de depunere a ofertelor.

·        Oferta sigilată va fi însoțită de scrisoarea de înaintare – Formular 1.

·        Ofertantii au obligatia de a analiza documentatia de atribuire si de a transmite oferta conform tuturor documentelor ce fac parte nemijlocita din Documentatia de atribuire.

·        Ofertantul va elabora propunerea tehnică și oferta financiară conform cerințelor impuse prin Tema de Proiectare.

·        Ofertele care nu satisfac cerințele documentației de atribuire vor fi declarate oferte neconforme/inacceptabile și vor fi respinse.

·        Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul” - semnate si stampilate de ofertant.  

 15.INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Limba de redactare a ofertei: română.

Documentația (Formulare, Tema de proiectare, Model contract, Anexa Punctaj) sunt atașate prezentului anunț din SEAP și se pot descarca și de pe site-ul www.judbrasov.ro, secțiunea Activitate/Achizitii publice/Achiziții directe.

Solicitările de clarificări se pot adresa pe e-mail sebastian.popa@cjbrasov.ro pâna la data de 29.04.2022, inclusiv.

Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu www.judbrasov.ro, secțiunea Activitate/Achizitii publice/Achiziții directe.

Nu se organizează ședință de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.

Informații suplimentare se pot solicita la tel. 0268/410777 / 221 sau email sebastian.popa@cjbrasov.ro.
Descărcare - Link SEAP


Descărcare - Tema proiectare


Descărcare - Formulare


Descărcare - Model contract


Descărcare - Documentatie anunt

Modificat la data de 21 Aprilie 2022

Evenimente în desfășurare