External Experts - Experti externi Servicii de expertiză externă în cadrul proiectului: ”HINGE - Higher bike-transit Intermodality from Good Experiences” (Intermodalitate crescută datorită ciclismului pe baza bunelor practici europene) în cadrul Programul

 

External Experts - Experti externi

Servicii de expertiză externă în cadrul proiectului: HINGE - Higher bike-transit Intermodality from Good Experiences” (Intermodalitate crescută datorită ciclismului pe baza bunelor practici europene) în cadrul Programului cu finanțare European Climate Initiative (EUKI)”


Denumirea Autorităţii ContractanteJudețul Brașov, Adresă: municipiul Brașov, B-dul. Eroilor, nr. 5, jud. Brașov

Tip anunț                        Cumpărări directe 

Tip contract:                     Servicii

Denumirea achiziție:      Servicii de expertiză externă în cadrul proiectului: HINGE - Higher bike-transit Intermodality from Good Experiences” (Intermodalitate crescută datorită ciclismului pe baza bunelor practici europene) în cadrul Programului cu finanțare European Climate Initiative (EUKI)”

Cod CPV                           71319000-7 Servicii de expertiză

Descrierea contractului: Servicii de expertiză externă pentru activitățile din cadrul proiectului: HINGE - Higher bike-transit Intermodality from Good Experiences” (Intermodalitate crescută datorită ciclismului pe baza bunelor practici europene) în cadrul Programului cu finanțare European Climate Initiative (EUKI)”

Durata de prestare a sericiilor: până la 30 11 2023

Valoarea estimată totală fără TVA115.546,22 lei fără TVA

Condiții contract: Conform Model de Contract atașat.

Condiții participare:

Oferta trebuie să cuprindă:

1. Scrisoare de înaintare –  Formular 1;

2. Declarație privind eligibilitatea-Formular 2;

3. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164,165,167 din Legea 98/2016- Formular 3;

4. Propunerea financiară - Formular oferta în care se va specifica valoarea în lei, fără TVA, pentru serviciile ce fac obiectul contractului, Formularul 4 și Anexa la formularul de ofertă în care se va detalia modul de calcul al ofertei financiare pe etape.

5. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.59 si 60 din Legea 98/2016 – Formular 5;

6. Informații generale despre ofertant –Formular 6;

7. Acord explicit, neechivoc și irevocabil de însusire a modelului de contract aferent achiziției directe și de constituire a garanției de bună execuțieFormular 7

8. Certificat constatator – original / copie lizibilă „conform cu originalul” din care să reiasă că obiectul principal de activitate al firmei corespunde obiectului contractului;

9. Certificate de atestare fiscala privind situatia datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

10. Propunere tehnică - în oferta tehnică ofertanții vor descrie modul în care vor duce la îndeplinire toate cerintele din Caietul de Sarcini. Aceasta va cuprinde toate informațiile și documentele care dovedesc îndeplinirea cerințelor.

Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât sa demonstreze ca dispune de resursele umane, tehnice și materiale necesare și suficiente pentru realizarea obiectului contractului conform cerințelor autorității contractante.

Perioada de valabilitate a ofertelor:  90 zile.

Prețul ofertei este ferm, in lei.

Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.

Nu se acceptă oferte alternative.

Asociere  și Subcontractare (dacă este cazul se vor prezenta):

- Acordul/ acordurile de asociere - Formular 8 în care se va preciza clar partea din contract pe care fiecare operator economic o va îndeplini.

- Acordul/ acordurile de subcontractare - Formular 9 în care se va preciza clar partea din contract pe care operatorul economic are intentia să o subcontracteze.

- Toate documentele de calificare descries mai sus, completate pentru fiecare pentru fiecare asociat / subcontractant.

Criterii adjudecare: Cel mai bun raport calitate-pret.

 

Termen limită primire oferte:  31.03.2021, ora 1300

Informații suplimentare

Anuntul si documentatia (Formulare, Caiet de sarcini, Model de contract, etc) se pot descarca de pe site-ul www.judbrasov.ro sectiunea Activitate/Achizitii Directe si din SEAP sectiunea Publicitate - Anunturi.

Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 –Registratura. Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante și obiectul achiziției directe. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare – Formular 1; Coletul sigilat si marcat va contine in interior câte  un dosar cu: documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. Limba de redactare a ofertei: romana.

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail sebastian.popa@cjbrasov.ro  pâna în data de 27.03.2021. Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu.

Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu www.judbrasov.ro , secțiunea Activitate/Achiziții directe.

Nu se organizează ședință de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.

Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0268/410777, interior 221.
Descărcare - MODEL CONTRACT


Descărcare - LINK SEAP


Descărcare - FORMULARE


Descărcare - TEMA PROIECTARE

Modificat la data de 24 Martie 2022

Evenimente în desfășurare