Intabulare DJ 104A , DJ 105C , DJ 105P

Autoritate contractanta
Judetul Brasov
Adresa postala:  B-dul Eroilor nr.5 , Localitatea:  Brasov , Cod postal:  500007 , Romania , Punct(e) de contact: 

Serviciul Achizitii Publice , Tel.  +40 0268/410777/221 , In atentia:  Radulea Andreea , Email: investitii@judbrasov.ro ,Fax:  +40 0268/472305 , Adresa internet (URL):  www.judbrasov.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro


Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Intabulare DJ 104A Persani – Orasul Victoria, km. 0+000 - 45+000, DJ 105C Victoria – Ucea de Sus, km.8+731–0+000 si DJ 105P Ucea de Jos–lim. Jud. Sibiu, km. 0+000–3+800
CPV: 71354300-7-Servicii de cadastru (Rev.2)
Descrierea contractului: Intocmirea documentatiilor in scopul intabularii si inscrierii in cartea funciara a DJ 104A Persani – Orasul Victoria, km. 0+000 - 45+000, DJ 105C Victoria – Ucea de Sus, km. 8+731 – 0+000 si DJ 105P Ucea de Jos –lim. Jud. Sibiu, km. 0+000 – 3+800, în numele Judetului Brasov.


Valoarea estimata fara TVA: 93912.00 RON
 

Conditii contract: Ofertantul castigator se va prezenta la sediul autoritatii contractante imediat dupa notificarea referitoare la atribuirea contractului, in vederea semnari acestuia. Contractul intra în vigoare la data semnarii de catre ultima dintre parti. Este obligatorie obtinerea Hotararii Consiliului Judetean Brasov de insusire a documentatiei predate,dupa care se va depune la ANCPI documentatia cadastrala insotita de HCJBv. Plata contractului se face dupa ce s-a obtinut viza la ANCPI a documentatiei cadastrale. Documenta?ia se va preda pe tronsoane: intra si extravilan pe UAT-uri, în 3 exemplare originale forma scrisa si forma electronica Valoarea contractului va include toate taxele. Durata contractului:

6 luni.
Conditii participare: - Ofertantul trebuie sa aiba Sediul Social sau cel putin un Punct de lucru înregistrat în judetul

Brasov. - Oferta trebuie sa cuprinda: 1. Propunerea Financiara- Formular oferta si anexa , 2. Propunerea Tehnica – modul de indeplinire a specificatiilor tehnice 3. Documente de calificare care insotesc oferta: • Declaratie privind eligibilitatea; • Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; • Declaratie pe proprie raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006. • Informatii generale despre ofertant; • C.U.I., copie lizibila conform cu originalul, din care sa reiasa ca obiectul de activitate principal al ofertantului este în domeniul contractului; • Certificat de autorizare în copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru realizarea lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului conform legii. Ofertantul trebuie sa fie persoana juridica autorizata (PJ) sau persoana fizica autorizata (PFA) pentru realizarea lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului în conditiile legii. Conform alin. (3) al art. 24 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al Directorului General al Agentiei ationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, persoanele fizice autorizate (PFA) NU POT EXECUTA lucrari de specialitate pe seama si în numele persoanei juridice neautorizate unde sunt angajate; - Oferta se va prezenta în plic (1 exemplar original) însotita de Scrisoare de inaintare. - Limba de redactare a ofertei: romana. - Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile. - Pretul ofertei este ferm, în lei. Nu se accepta actualizarea pretului contractului. - Nu se accepta oferte alternative.
 

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.
 

Termen limita primire oferte: 06.04.2015
Informatii suplimentare: Anuntul si documentatia (Formulare, Specificatii) se pot descarca de pe site-ul www.judbrasov.ro sectiunea Activitate/Achizitii publice/Publicitate-Anunturi. Alte informatii/Clarificari se pot solicita in scris, semnate de reprezentantul legal, la nr. de fax 0368/440040 sau e-mail investitii@judbrasov.ro. Raspunsurile la clarificari se vor posta atasat anuntului publicat pe site-ul propriu. Oferta se va inregistra la sediul Consiliului Judetean Brasov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10-Registratura si se va depune la adresa: Str. N. Balcescu, nr. 67, cam. 25 B.
 

Formulare

Anexa 1

Specificatii tehnice DJ 104A Perșani – Orașul Victoria

Anunt SEAP

Clarificare 1

Clarificare 2Modificat la data de 03 Aprilie 2015

Evenimente în desfășurare