Intabulare DJ105A Lim. de jud. Sibiu – Cincu-Soars – Jibert – Rupea, km. 29+473 – 82+293 si DJ104D Fagaras – Soars – Barcut – Lim. Jud. Brasov, km. 1+960 - 27+400

Autoritate contractanta
Judetul Brasov
Adresa postala:  B-dul Eroilor nr.5, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500007, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice, Tel.  +40 0268/410777/104, In atentia:  Radulea Andreea, Email: investitii@judbrasov.ro, Fax: +40 0268/472305, Adresa internet (URL):  www.judbrasov.ro


Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Intabulare DJ105A Lim. de jud. Sibiu – Cincu-Soars – Jibert – Rupea, km. 29+473 – 82+293 si DJ104D Fagaras – Soars – Barcut – Lim. Jud. Brasov, km. 1+960 - 27+400


CPV: 71354300-7-Servicii de cadastru (Rev.2)


Descrierea contractului: Intocmirea documentatiilor in scopul intabularii si inscrierii in cartea funciara a DJ105A Lim. de jud. Sibiu – Cincu-Soars – Jibert – Rupea, km. 29+473 – 82+293 si DJ104D Fagaras – Soars – Barcut – Lim. Jud. Brasov, km. 1+960 - 27+400, în numele Judetului Brasov.


Valoarea estimata fara TVA: 80543.40 RON


Conditii contract: Ofertantul castigator se va prezenta la sediul autoritatii contractante imediat dupa notificarea referitoare la atribuirea contractului, in vederea semnari acestuia. Contractul intra în vigoare la data semnarii de catre ultima dintre parti. Este obligatorie obtinerea Hotararii Consiliului Judetean Brasov de insusire a documentatiei predate, dupa care se va depune la ANCPI documentatia cadastrala insotita de HCJBv. Plata contractului se face dupa ce s-a obtinut viza la ANCPI a documentatiei cadastrale. Documenta?ia se va preda pe tronsoane: intra si extravilan pe UAT-uri, în 3 exemplare originale forma scrisa si forma electronica Valoarea contractului va include toate taxele.

Durata contractului: 6 luni.


Conditii participare: - Ofertantul trebuie sa aiba Sediul Social sau cel putin un Punct de lucru înregistrat în judetul Brasov. - Oferta trebuie sa cuprinda: 1. Propunerea Financiara- Formular oferta si anexa , 2. Propunerea Tehnica – modul de indeplinire a specificatiilor tehnice 3. Documente de calificare care insotesc oferta: • Declaratie privind eligibilitatea; • Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; • Declaratie pe proprie raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006. • Informatii generale despre ofertant; • C.U.I., copie lizibila conform cu originalul, din care sa reiasa ca obiectul de activitate principal al ofertantului este în domeniul contractului; • Certificat de autorizare în copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” emis de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru realizarea lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului conform legii. Ofertantul trebuie sa fie persoana juridica autorizata (PJ) sau persoana fizica autorizata (PFA) pentru realizarea lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului în conditiile legii. Conform alin. (3) al art. 24 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, persoanele fizice autorizate (PFA) NU POT EXECUTA lucrari de specialitate pe seama si în numele persoanei juridice neautorizate unde sunt angajate; - Oferta se va prezenta în plic (1 exemplar original) însotita de Scrisoare de inaintare. - Limba de redactare a ofertei: romana. - Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile. - Pretul ofertei este ferm, în lei. Nu se accepta actualizarea pretului contractului. - Nu se accepta oferte alternative.
 

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.
 

Termen limita primire oferte: 06.04.2015


Informatii suplimentare: Anuntul si documentatia (Formulare, Specificatii) se pot descarca de pe site-ul www.judbrasov.ro sectiunea Activitate/Achizitii publice/Publicitate-Anunturi. Alte informatii/Clarificari se pot solicita in scris, semnate de reprezentantul legal, la nr. de fax 0368/440040 sau e-mail investitii@judbrasov.ro. Raspunsurile la clarificari se vor posta atasat anuntului publicat pe site-ul propriu. Oferta se va inregistra la sediul Consiliului Judetean Brasov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10-Registratura si se va depune la adresa: Str. N. Balcescu, nr. 67, cam. 25 B.

Formulare servicii

Anexa 1 inventarul drumurilor

Specificatii tehnice DJ105A Lim. de jud. Sibiu

Anunt SEAP

Clarificare 1

Clarificare 2

Clarificare 3Modificat la data de 03 Aprilie 2015

Evenimente în desfășurare