Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Județean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, Parter- cam.6, cam.7 și Etaj I- cam. 116, 117 și 118

 

Tip anunt:  Cumparari directe 

 

Tip contract: Lucrari

 

Denumire achizitie:   ” Reparații curente la construcții și instalații electrice – spații birouri - sediu Consiliu Judetean Brașov, B-dul Eroilor, nr.5, Parter- cam.6, cam.7 și  Etaj I- cam. 116, 117 și 118   

 

CPV: 45453000-7  Lucrări de reparaţii generale şi de renovare

 

Valoarea estimata fără TVA : 50.217,56 lei.

 

Descrierea contract : Obiectivul contractului il reprezinta lucrarile de reparatii curente la constructii și instalatii electrice  la sediul Consiliului Judetean Brașov, spatii birouri  din B-dul Eroilor, nr.5, Parter- cam.6, cam.7 și  Etaj I- cam. 116, 117 și 118  .

 

Condiții contract:

 Contractul intra in vigoare dupa semnarea de catre ambele parti si este in vigoare pana la receptia  finala a lucrărilor.

Se vor respecta prevederile  caietului de sarcini.

Termenul de executie   max 30 zile lucrătoare  .

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 40 din HG 395/2016  pe o perioada de 24 luni (perioada de garanție a lucrărilor).

 Restituirea garantiei de buna executie se va face în conditiile art. 42 din HG 395/2016.

 

Condiții participare:

 Oferta trebuie să cuprindă:

1.     Scrisoare de înaintare – Formular 1;

 

2. Propunere tehnică – Documentul în care se va detalia modul de efectuare a lucrarii și însușire a cerințelor din caietul de sarcini si durata de execuție. Se va prezenta și un Grafic de execuție al lucrărilor.

Propunere tehnică  va conține și Formularul 8  - Acord explicit, neechivoc si irevocabil de insusire a modelului de contract aferent achizitiei directe si de constituire a garantiei de buna executie (se semnează și  bifează modul de constituire a garantiei de buna executie).

Propunerea tehnica va cuprinde OBLIGATORIU descrierea modului de impartire a sarcinilor intre membrii (asociați, subcontractanti si terti) precum si nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale si umane utilizate, (dacă este cazul) ;

 

3. Propunerea financiară: Formularul de oferta și Anexa la Formularul de oferta - Formular 4.

Centralizatorul investiției - Formular C1,   Lista cu cantitați pe categorii de lucrari - Formular F3. Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale, cu mana de lucru, de ore funcționare utilaje, costuri transport;

 

4Documente de calificare care insotesc oferta:

- Declaratie privind eligibilitatea - Formular 2;

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165,167 din Legea 98/2016 - Formular 3;

- Certificat Constatator –original/copie legalizata/copie lizibila „conform cu originalul” care sa contina informatii reale, actuale, la data limita de depunere oferte;

- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60  din Legea 98/2016 - Formular 5;

- Informatii generale despre ofertant – Formular 6;

- Lista principalelor lucrari similare executate în ultimii 5 ani – Formular 7 ;

-Declarație privind asigurarea cu personal pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică de lucrări.- Formular 9

Declaratie de disponibilitate- Formularul 10 – (daca este cazul )

 

SUBCONTRACTARE (daca este cazul

)Se vor prezenta:

- Acordul/ acordurile de subcontractare (Formular 12) în care se va preciza clar partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze.

- Toate documentele solicitate la capitolul Documente de calificare care insotesc oferta, pentru fiecare subcontractant.

 

ASOCIERE (daca este cazul)

 Se vor prezenta:

- Acordul/ acordurile de asociere (Formular 11) în care se va preciza clar partea din contract pe care fiecare operator economic o va îndeplini.Se vor prezenta în original .

- Toate documentele solicitate la capitolul Documente de calificare care insotesc oferta, pentru fiecare asociat.

 

TERTUL SUSTINATOR (daca este cazul)

Se vor prezenta:

În cazul în care cerintele de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesională se demonstrează de catre operatorul ec. prin invocarea sustinerii de catre o alta persoană, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/ candidat si persoana respectiva, atunci acesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui ANGAJAMENT FERM al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate. Angajamentul de sustinere va trebui sa respecte conditiile specifice prevazute la art. 182 din Legea 98/2016.

Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform preved. art 164,165,167 din Legea 98/2016 (Formular 3).

 

 

 

 

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut 

 

 

 

Termen limita primire oferte:  20 .11.2018, ora 12.

 

 

 

 

 

Informatii suplimentare:

 

Anuntul si documentatia (Formulare, Caietul de sarcini, Liste cu  cantitati) se pot descarca  și de pe site-ul www.judbrasov.ro sectiunea Activitate/Achizitii publice/Publicitate - Anunturi.

 

Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 –Registratura.

Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante și obiectul achiziției directe. Coletul sigilat si marcat va contine in interior câte  un dosar cu: documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare – Formular 1; Limba de redactare a ofertei: romana. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile. Pretul ofertei este ferm, în lei. Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Nu se accepta oferte alternative.

 

Amplasamentul se poate  vizita  în urma unei solicitări scrise.

 

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail daniela.boboc@judbrasov.ro pâna în data de 16.11.2018 ora 12.00. Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu.

 

 Nu se organizeaza sedinta de deschidere a ofertelor, cu participarea ofertantilor.

 

 Informatii suplimentare se pot obține   la tel. 0268/410777, interior 321.
Descărcare - LINK SEAP


Descărcare - FORMULARE


Descărcare - DOCUMENTATIE ANUNT


Descărcare - DECLARATIE DE PARTICIPARE REPARATII

Modificat la data de 06 Decembrie 2018

Evenimente în desfășurare