Reparatie curentă podeț tubular D1000 de pe DJ 104D, din localitatea Bărcut, km 23+100

 

     Reparatie curentă podeț tubular D1000 de pe DJ 104D, din localitatea Bărcut, km 23+100

Tip anunt:  Cumpărări directe 

Tip contract:  Lucrări

Denumirea achizițieReparatie curentă podeț tubular D1000 de pe DJ 104D, din localitatea Bărcut, km 23+100

 

Cod CPV45221119-9 Lucrări de constructii de renovări de poduri (Rev.2)

Descrierea contractului:

     Pe drumul judetean DJ 104D Făgăraș-Șoarș-Bărcut-lim.jud.Sibiu,la km 23+100 este amplasat un podeț tubular D1000 care asigură evacuarea apelor pluviale din zona drumului,precum si a firului de apa care izvorăște in amonte de acest podeț.Acest podeț a fost grav avariat de precipitatiile abundente inregistrate in 25-26.07.2018.

     Pentru eliminarea aparitiei riscului privind producerea de accidente datorat acestor deteriorări este necesară executarea lucrărilor de reparatii.

     Completare Formularul 16  - Acord explicit, neechivoc si irevocabil de insusire a modelului de contract aferent achizitiei directe si de constituire a garantiei de buna executie

Valoarea estimată fără TVA24.000 lei (fără TVA)

Condiții contract: Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti.

      Executarea începe de la data emiterii ordinului de începere a execuţiei lucrărilor, după constituirea garanției de bună execuție și predarea amplasamentului .

      Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în reprezentând 10% din preţul contractului (fără TVA), în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

 

Condiții participare:

    Oferta trebuie să cuprindă:

   1. Scrisoare de înaintare – Formular 1;

   2.-Propunere tehnică-  va conține Documentatia in care se va detalia modul de efectuare a lucrării si formular F5 completat conform Caietului de sarcini.

       Termen de executie – max.20 de zile calendaristice

       Termen de garantie  - 2 ani

  3.-Propunerea financiară- va conține formularele F1,F2,F3.

Formularul oferta - Formularul 4 si Anexa in care se va specifica valoarea in lei, fără TVA, pentru serviciile ce fac obiectul contractului ,

  4.- Documente de calificare care insotesc oferta:

Declaratie privind eligibilitatea-Formular 2;

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165,167 din Legea 98/2016- Formular 3

Certificat Constatator –original/copie lizibila „conform cu originalul” care sa contina informatii reale, actuale, la data limita de depunere oferte;

Declaratie privind  neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016 – Formular 5;

Informatii generale despre ofertant –Formular 6;

Lista principalelor lucrari similare executate în ultimii 5 ani - Formular 7,

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile. Prețul ofertei este ferm, in lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.

Termen limită primire oferte: 15 Noiembrie 2018

Informații suplimentare: Anuntul si documentatia (Formulare, Caiet de sarcini) se pot descarca și de pe site-ul www.judbrasov.ro sectiunea Activitate/Achizitii publice/Publicitate - Anunturi. Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 –Registratura.Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante și obiectul achiziției directe. Coletul sigilat si marcat va contine in interior câte  un dosar cu: documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare– Formular 1; Limba de redactare a ofertei: romana.

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail adrian.guriuc@judbrasov.ro pâna în data de 13.11.2018, ora 16. Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu. Nu se organizeaza sedinta de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.
Descărcare - DOCUMENTATIE ANUNT


Descărcare - LINK SEAP

Modificat la data de 09 Noiembrie 2018

Evenimente în desfășurare