SERVICII DE AUDIT FINANCIAR IN CADRUL PROIECTULUI “Modernizare și reabilitare drum județean DJ112C, Hălchiu-Satu Nou-Dumbrăvița-Vlădeni km 2+755-14+425” – Cod SMIS 126087

 

Tip anunt:  Anunț publicitar Cumpărări directe 

 

Tip contract:  Servicii

 

Denumirea achiziție:  Servicii de  auditr financiar in cadrul proiectului Modernizare și reabilitare drum județean DJ112C, Hălchiu-Satu Nou-Dumbrăvița-Vlădeni km 2+755-14+425” – Cod SMIS 126087

 

 

Cod CPV:  79212100-4  Servicii de auditare financiara (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Contractul cuprinde servicii de auditare financiara in cadrul proiectului Modernizare și reabilitare drum județean DJ112C, Hălchiu-Satu Nou-Dumbrăvița-Vlădeni km 2+755-14+425” – Cod SMIS 126087, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini

Scopul serviciului de audit este de a examina si evalua modul de implementare a proiectului, pe baza verificărilor în vederea exprimării unei opinii asupra realității, legalității și conformității cheltuielilor efectuate de Autoritatea Contractanta în cadrul proiectului: Modernizare și reabilitare drum județean DJ112C, Hălchiu-Satu Nou-Dumbrăvița-Vlădeni km 2+755-14+425” – Cod SMIS 126087. Astfel, sub aspectul:

-   Realității  se va  verifica dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare au fost platite;

-   Regularității cheltuielilor se va verifica dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare sunt corecte și au fost solicitate cu respectarea procedurilor;

-   Eligibilității se sa verifica dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare au fost efectuate in conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, legislației naționale și comunitare în vigoare și sunt însoțite de documente justificative.

Valoarea estimată a contractului fără TVA: 12.605,04 lei (fără TVA)  

 

Condiții contract:  conform model contract

 

 

 

 

Garanție de bună execuție – 10% din valoarea contractului fara TVA și se va constitui în conformitate cu prevederile H.G. nr. 395/2016

 

Condiții participare:

Oferta trebuie să cuprindă următoarele:

1.     Scrisoare de înaintareForm 1

2.     Documente de calificare

Ø  Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 164,165,167 din Legea 98/2016 - Form 2; 

Ø  Certificat Constatator –original/copie legalizata/copie lizibila „conform cu originalul” care sa contina informatii reale, actuale, la data limita de depunere oferte;

Ø  Declaratie privind  neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016 – Form 4;

Ø  Informatii generale despre ofertant –Form 5;

Ø  Lista principalelor servicii similare executate în ultimii 3 ani - Form 6

Ofertantul va face dovada prestarii serviciului de auditare financiara în ultimii 3 ani. Se vor prezenta copii cu mentiunea „Conform cu originalul” dupa Contractele de prestari servicii si recomandari din partea beneficiarilor/ Procese- verbale de receptie pentru serviciile prestate / Documente constatatoare;

Ø  Auditorul să dețină Carnet de membru al CAFR vizat, cu menţiunea „activ” pentru anul in curs - se va prezenta în copie cu mențiunea ”Conform cu originalul”;

Ø  Auditorul sa fie înscris în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilir Financiari din România înregistrată fiscal în România;

Ø  Auditorul să dețină Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR - se va prezenta în copie cu mențiunea ”conform cu originalul”;

Ø  Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la respectarea criteriilor de bună reputaţie conform art. 3 din Hotărârea CAFR nr. 27/2016;

Ø  Declaraţia pe proprie răspundere din care să reiasă că nu se află în conflict de interese cu persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, dar şi a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă, respectiv cu persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu/sau pentru atribuirea contractului, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorității contracte, necesar finanțării contractelor de achiziție publică - în original; 

Ø  Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu are datorii la plata taxelor si impozitelor catre bugetul consolidat al statului si bugetul local;

        3. Propunerea tehnicăva cuprinde obligatoriu, fara insa a se limita la acestea, in stricta corespondenta cu prevederile caietului de sarcini, urmatoarele:

- descrierea modului in care  vor duce la indeplinire cerintele din caietul de sarcini si a modului in care operatorul economic ofertant are acces la serviciile auditorului atestat

- declaratie de acceptare a conditiilor contractuale -Form 7.      

Ofertantii au obligatia de a indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă conform Art. 51 din Legea 98/2016, in acest sens se va prezenta o declarație – Form 8. În cazul unei asocieri, această declarație va fi asumată de toții membri asocierii.

         

4.     Propunere financiara

Ø  Formular nr. 3 (FORMULAR DE OFERTA) completat;

Ø  Anexa la Formularul de oferta completat

          Oferta va fi completata cu valoarea in lei.

          Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

          Prețul ofertei este ferm, in lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.

          Nu se acceptă oferte alternative.

 

 

 

 

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

 

Termen limită primire oferte:  17.01.2018

Informații suplimentare: Anuntul si documentatia de atribuire  (Formulare, Caiet de sarcini, Model de contract) se pot descarca de pe site-ul www.judbrasov.ro,  sectiunea Activitate/Achizitii publice/Publicitate – Anunturi si de pewww.e-licitatie.ro , Sectiunea Anunturi publicitare.

Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 –Registratura.

Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa Autoritatii Contractante și obiectul achiziției directe. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare– Formular 1; Coletul

 

sigilat si marcat va contine in interior câte  un dosar cu documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara.

Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. Limba de redactare a ofertei: română.

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail: constanta.popa@judbrasov.ro,  pâna în data de 15.01.2019.

Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu. Nu se organizeaza sedinta de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.

 

 
Descărcare - FORMULARE


Descărcare - CAIET DE SARCINI


Descărcare - LINK SEAP

Modificat la data de 11 Ianuarie 2019

Evenimente în desfășurare