SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281

 

Denumirea autorităţii contractante: Județul Brașov

Adresă: municipiul Brașov, B-dul. Eroilor, nr. 5, județul Brașov

Tip anunțCumpărări directe 

Tip contract:  Servicii

Denumire achizițieSERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281

 

Cod CPV

- 72224000-1 Servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor

Descrierea contractului:

Obiectul contractului îl constituie prestarea de activităţi specifice serviciilor de consultanță în implementarea proiectului ”Reparații capitale, modernizare și eficientizarea energetică a Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, cod SMIS: 115281 care să asigure atingerea rezultatelor prevăzute în Cererea de finanțare, în perioada stabilită.

Prestatorul va acorda consultanţă Beneficiarului în implementarea proiectului din punct de vedere tehnic, financiar, instituţional și juridic, inclusiv în urmărirea execuției lucrărilor de construcții prin identificarea celor mai bune metode de monitorizare și supervizare a acestora, astfel încât constructorul să includă toate standardele, în conformitate cu cerințele și să demonstreze că are controlul tuturor activităților pentru realizarea proiectului;

Consultantul va avea calitatea de expert cooptat, asigurând un expert de specialitate calificat în domeniul construcții/tehnic în vederea evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică a contractului de lucrări aferent proiectului (care include proiectarea și execuția lucrărilor).

Modul de prestare al serviciilor, întocmirea rapoartelor și a documentațiilor specifice implementării proiectului, realizarea achiziției publice de lucrări si ulterior monitorizarea execuției acestora se vor detalia în cadrul ofertei în conformitate cu specificațiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini, parte integrantă a documentației de atribuire. Ofertantul trebuie sa demonstreze prin propunerea tehnica modul propriu de realizare a serviciilor, aplicabil in mod specific contractului care urmeaza sa fie atribuit.

Ofertele de servicii care nu satisfac cerinţele prevăzute în caietul de sarcini vor fi respinse.

Sursa de finanțare a proiectului:

Proiectul este finanțat din fonduri nerambursabile, Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3: “Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1, “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, contribuție de la bugetul de stat și contribuții proprii ale liderului de parteneriat din bugetul local și a partenerului din bugetul propriu.

Valoarea estimată fără TVA60.328,23 lei (fără TVA)

Condiții contract:

·     Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti;

·     Durata contractului începe de la data semnării acestuia și se va încheia după îndeplinirea de către prestator a tuturor obligațiilor prevăzute în caietul de sarcini al achiziției și semnarea procesului-verbal de recepție finală a serviciilor de consultanță în implementarea proiectului;

·     Durata de prestare a serviciilor de consultanță în implementarea proiectului va fi de la semnarea contractului de servicii de consultanță și până la sfârșitul perioadei contractului de finanţare, respectiv 30.11.2020. Contractul se poate prelungi, fără costuri suplimentare în funcție de perioada de implementare a proiectului conform contractului de finanțare;

·     În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului finanțat prin POR 2014-2020 se va prelungi în baza unui act adițional încheiat cu Beneficiarul, Contractul de consultanță in implementarea proiectului se va prelungi în mod automat. Valoarea Contractului privind consultanța în implementarea proiectului rămânând neschimbată;

·     Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de max. 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie în conditiile prevăzute de art. 39(3), art. 40(1) din  H.G. nr. 395/2016 si va fi în cuantum de 10% din valoarea contractului fără T.V.A.;

Modalittăți de constituire: conform art. 40 din HOTĂRÂREA nr. 395 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din <LLNK 12016    98 10 201   0 17>Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Restituirea garantiei de buna executie se face conf. art. 42, alin. (2) din H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;

In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garantia in cauza, raportat la restul ramas de executat.

Condiții de participare:

Oferta trebuie să cuprindă:

1.   Scrisoare de înaintare: Formular 1;

2.   Propunere tehnică: va conține toate solicitările din caietul de sarcini;

3.   Propunerea financiară: va conține toate solicitările din caietul de sarcini, Formularul ofertă 7 în care se va specifica valoarea in lei, fără TVA, pentru serviciile ce fac obiectul contractului, ținând cont de obligațiile specificate în caietul de sarcini, secțiunea 6. ” Descrierea serviciilor de consultanță”;

4.   Documente de calificare care insotesc oferta:

·     Formularul    2 – Informaţii generale despre ofertant;

·     Formularul   3 – Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, după caz;

·     Formularul    4 – Acord de subcontractare, după caz;

·     Formularul  5 – Angajament privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici, după caz;

·     Formularul    8  Informații privind expertul de specialitate propus;

·     Formularul    9 – Declaraţie  privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani (la calculul perioadei referitoare la ultimii 3 ani se va avea in vedere data limita de depunere a ofertelor; modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limită prevăzut în anunțul de publicitate, publicat inițial).

Valoarea cumulată a contractelor prezentate va fi de minim 60.000,00 lei, fără TVA.

Ofertantul va face dovada prestării și finalizării cu succes a serviciilor de consultanță în implementarea unor proiecte/contracte de natură si complexitate similară, în conformitate cu art. 179, lit.b) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

Prin servicii de natura si complexitate similare se întelege asigurarea de servicii de consultanță în implementarea și finalizarea cu succes a unor proiecte/contracte de execuție lucrări similare cu cele ce fac obiectul prezentei investiții (construire clădiri civile noi și/sau reabilitarea / consolidarea / modernizarea / reparatii capitale ale acestora) sau similare/superioare din punct de vedere al complexității si/sau utilitatii acestora. Prin constructii civile se intelege: cladiri de locuinte, constructii industriale si agrozootehnice, constructii social culturale, cladiri de cult, muzee, spitale, etc. sau superior. Mentionam ca enumerarea anterioară nu este cumulativă.

In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani si se prezinta un document care confirma prestarea respectivelor servicii in perioada de referinta, autoritatea contractanta va lua in considerare intreaga valoare a serviciilor care fac obiectul respectivului document prezentat pentru indeplinirea cerintei.

Se vor prezenta documente justificative, cum ar fi:

- certificate de predare-primire și/sau

- recomandări și/sau

- procese-verbale de recepție a serviciilor prestate și/sau

- certificări de bună execuție și/sau

- certificate/documente constatatoare,

datate, semnate şi stampilate de către beneficiar (o autoritate contractantă sau un beneficiar privat) prin care se confirmă prestarea de servicii similare.

Din documentele prezentate trebuie să rezulte: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea contractului, beneficiarul contractului, obiectul contractului, perioada în care s-a realizat contractul.

Documentele justificative se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul, semnate și ștampilate de ofertant.

·     Formularul 10 – Acord explicit, neechivoc si irevocabil de insusire a modelului de contract aferent achizitiei directe si de constituire a garantiei de buna executie;

·     Formularul  11 – Declaraţie privind eligibilitatea;

·     Formularul 12 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

·     Formularul 13 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016;

·     Formularul 14Declaratie privind respectare art. 51 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

·     Certificat constatator emis de ONRC sau Certificatul de înregistrare fiscală emis de ANAF sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Informatiile din documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora;

·     Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu are datorii la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.).

·     Certificatele de atestare fiscală cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ofertantul are obligația de a propune cel puțin un expert de specialitate calificat în domeniul construcții/tehnic, așa cum a fost stabilit prin caietul de sarcini, care va avea atribuțiile prevăzute la capitolul 6.,  subpunctul b) Atribuții în desfășurarea procedurii de achiziție ”Elaborare proiect tehnic și execuție lucrări”, aferente proiectului.

 

Pentru expertul de specialitate propus (calificat în domeniul construcții/tehnic) ofertantul va face dovada participării la implementarea și finalizarea cu succes a cel puțin unui proiect/contract de consultanță similar;

Prin implementarea unui proiect/contract de consultanță similar se întelege participarea expertului (în cadrul unei echipe de implementare) la implementarea și finalizarea cu succes a unui proiect/contract care a avut ca obiect execuția uno
Descărcare - LINK SEAP


Descărcare - DOCUMENTATIE ANUNT

Modificat la data de 14 Ianuarie 2019

Evenimente în desfășurare