SERVICII DE CONSULTANTĂ IN MANAGEMENT SI ACHIZITII PUBLICE pentru proiectul ,,Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov'', cod SMIS 126488

Tip anunt: Anunț publicitar achiziție directă 

Tip contract:  Servicii

Denumirea achiziție:  Servicii de consultanță în management și achiziții publice pentru proiectul  ,,Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov'', cod SMIS 126488

Cod CPV:  79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management (Rev.1)

                   79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor (Rev.1)

Descrierea contractului: Obiectul contractului îl constituie prestarea de activităţi specifice

managementului de proiect. Principalele activitati constau  in acordarea de consultanţă în managementul proiectului precum si  consultanta in achizitii publice pentru implementarea cu succes a proiectului ,,Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov'', cod SMIS126488  

Valoarea estimată a contractului fără TVA:  119.000 lei (fără TVA) din care:

-        Valoarea estimata a  serviciilor de consultanta in  management de proiect - 71.400,00 lei fara tva

-        Valoarea estimata a serviciilor de consultanta in achizitii publice – 47.600,00 lei fara TVA

Condiții contract:

Contractul intra in vigoare la data semnarii de către ambele parți și este valabil pană  la finalizarea implementarii proiectului.

Garanție de bună execuție – 10% din valoarea contractului fara TVA.

Condiții participare:

Oferta trebuie să cuprindă următoarele:

Scrisoare de înaintare – Formularul 1

Documentele de calificare care însoțesc oferta:

-        Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 – Formular 2 ( se va completa si de asociati sau subcontractanti dacă este cazul)

-        Certificat constatator –original /copie lizibilă “conform cu originalul” care să conțină informații reale, actuale, la data limită de depunere oferte

-        Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016 –Formular 6 ( se va completa si de asociati sau subcontractanti dacă este cazul)

Propunerea tehnică – Se vor prezenta minim informatiile și documentele solicitate prin Formularul nr.9 – model propunere tehnică.

Propunerea financiară  va cuprinde:

-         Formularul ofertă - Formularul 7 în care se va specifica valoarea totală a prestării serviciului cu menționarea distinctă a TVA-ului.

-        Anexa la formularul de ofertă în care se va  detalia  oferta pe valoare servicii de consultanta in  management de proiect si  valoare servicii de consultanta in achizitii publice.

Criteriul de adjudecare: cel mai bun raport calitate-preț

Termen limită primire oferte: 19.02.2020 ora 12:00

Informații suplimentare: Anuntul si documentatia (Caietul de sarcini, Criteriul de evaluare, Model contract, Formulare) se pot descarca de pe site-ul www.judbrasov.ro,  sectiunea Activitate/Achizitii publice/Publicitate - Anunturi. Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 –Registratura.

Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante și obiectul achiziției directe. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare– Formular 1; Coletul sigilat si marcat va contine in interior câte  un dosar cu: documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. Limba de redactare a ofertei: romana.

Clarificările privind documentația de atribuire se pot solicita la adresa de e-mail: constanta.popa@judbrasov.ro,  pâna în data de 11.02.2020.

Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu. Nu se organizeaza sedinta de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.
Descărcare - ANEXA FACTORI EVALUARE


Descărcare - DOCUMENTATIE ANUNT


Descărcare - FORMULARE


Descărcare - LINK SEAP


Descărcare - CLARIFICARE


Descărcare - CLARIFICARE 2


Descărcare - CLARIFICARE 3

Modificat la data de 13 Februarie 2020

Evenimente în desfășurare