SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivele de investiții Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA - CAȚA; Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in

 

SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER

pentru obiectivele de investiții

   Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA - CAȚA;

 Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA - TICUȘ; 

Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA - VISTEA.

 

 

 

1.DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: Județul Brașov

 Adresă: municipiul Brașov, B-dul. Eroilor, nr. 5, județul Brașov

2.TIP ANUNȚCumpărări directe 

 

3.TIP CONTRACT:  Servicii

 

4.DENUMIRE ACHIZIȚIEDIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivele de investiții

 

   a)-Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA-LOT I CAȚA;

 b) Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA-LOT II TICUȘ; 

c) -Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA-LOT III VISTEA.

5.COD CPV71521000-6 Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)

6.DESCRIEREA CONTRACTULUI:

 

Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor de DIRIGENȚIE DE ȘANTIER pentru obiectivele de investiții

 

   1)-Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA-LOT I CAȚA;

 

 2) Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA-LOT II TICUȘ;

 

 3) -Reconstrucția ecologică forestieră pe terenuri degradate in perimetrul de de ameliorare al comunelor CAȚA,TICUȘ,VIȘTEA-LOT III VISTEA.

 

Ofertantul va elabora propunerea tehnică și oferta financiară conform cerințelor impuse prin caietul de sarcini.

Ofertele care nu satisfac cerințele documentației de atribuire vor fi declarate oferte neconforme/inacceptabile și vor fi respinse\.

NOTA :Desi sunt trei locatii distincte in com.Cata,Ticus si Vistea se semneaza un singur contract pentru serviciile de dirigentie deoarece finantarea programului precum si conditiile de reziliere si returnare a fondurilor cheltuite pentru toate perimetrele pana la data rezilierii chiar numai a unui singur contract din cele trei contracte de executie  se refera la intreg progamul de impadurire in sensul ca finantarea programului se retrage intotalitate chiar daca numai un contract nu respecta criteriile de finantare.Se impune deci o urmarire unitara a contractelor de executie de catre un singur diriginte de santier.

7.SURSA DE FINANȚARE A PROIECTULUI:

Proiectul este finanțat din fonduri nerambursabile, de la Administratia Fondului de Mediu Bucuresti prin Programul de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor agricole degradate -  Contract de finantare nerambursabila nr.646/N/2009”, precum și contribuție de la bugetul Consiliului Județean Brașov (IN CALITATE DE INVESTITOR)

Cheltuelile pentru serviciile de Dirigentie de Santier se vor plati din bugetul Consiliului Județean Brașov.

 

8.VALOAREA ESTIMATĂ FĂRĂ TVA79.500 lei (fără TVA), defalcată astfel:

-      pe perioada execuției lucrărilor: 64.500 lei, fără TVA defalcată astfel pentru fiecare lot în parte:

-        LOT I CAȚA = 20.800 lei

-        LOT II TICUȘ = 20.800 lei

-        LOT III VIȘTEA = 22.900 lei

-      pe perioada garanției lucrărilor de investiție: 15.000 lei, fără TVA..in conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini.

-        LOT I CAȚA = 5.000 lei

-        LOT II TICUȘ = 5.000 lei

-        LOT III VIȘTEA = 5.000 lei

 

9.CONDIȚII CONTRACT:

·     Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier începe odată cu emiterea ordinului de începere de prestare a serviciilor de către Beneficiar;

·     Durata de valabilitate a contractului și de prestare a serviciilor va fi de la data semnării contractului până la semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor, fără obiecțiuni și predarea Cărții Tehnice a construcției către Beneficiar;      

·     În condițiile în care, din motive obiective, perioada de implementare a proiectului se va prelungi în baza unui act adițional încheiat intre jud.Brasov si Executantul lucrarilor, Contractul privind serviciile de dirigenție de șantier se va prelungi în mod automat, valoarea Contractului rămânând neschimbată. Durata de prestare a serviciilor de dirigenție de șantier va fi prelungită, dacă este cazul, în funcție de durata de implementare a proiectului, printr-o notificare din partea Autorității Contractante, urmată de încheierea unui act adițional.

·     Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de max. 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie în conditiile prevăzute de art. 39 - 40 din  H.G. nr. 395/2016 si va fi în cuantum de 5% din valoarea contractului fără T.V.A.

·                   Pentru perioada de execuție a lucrărilor, DIRIGINTELE DE SANTIER  va emite factura la 10 zile de la admiterea la plata a Cererii de Plata ,conform Programului de plati anual (max.3 cereri de tragere pe an ,cumulate pentru cele trei perimetre),stabilit ptin Act Aditional la Contractul de Finantare nerambursabila NR.646/N/2009, iar valoarea facturată va fi cea din oferta financiară aferentă fiecărui tip de raport.

 

10.CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Oferta trebuie să cuprindă:

10.1.Documente de calificare care însoțesc oferta:

Formularul  1 – Scrisoare de înaintare

Formularul  2Informaţii generale despre ofertant

Formularul 3 – Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, dacă este cazul

Formularul  4 – Acord de subcontractare, dacă este cazul

Formularul  5 – Acord explicit, neechivoc si irevocabil de însușire a modelului de contract aferent achiziției directe și de constituire a garantiei de buna executie

Formularul  8  Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Formularul   9 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016

Formularul  10 Declarație privind respectare art. 51 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Formularul 11 - Scrisoare de garanție de bună execuție/Poliţă emisă de societatea de asigurare

 

Certificat constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului. Certificatul constatator se va prezenta în original /copie lizibilă “conform cu originalul”, iar informațiile să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor;

 

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a finalizat, în ultimii 5 ani cel puțin un contract de servicii privind urmarirea uneia din lucrările enumerate mai jos:

-regenerarea pădurilor - lucrările sau prestările de servicii pentru favorizarea instalării seminţişului pe cale naturală, pregătirea terenului şi a solului şi instalarea vegetaţiei lemnoase pe cale artificială prin împăduriri propriu-zise şi reîmpăduriri; sau

 -întreţinere
Descărcare - FORMULARE


Descărcare - DOCUMENTATIE ANUNT


Descărcare - LINK SEAP

Modificat la data de 02 Februarie 2022

Evenimente în desfășurare