SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE ELABORATE PENTRU “Pod peste râul Olt pe DJ 131P -Șercaia (DN1) – Hălmeag la km. 5+001”

 Tip anunt:  Cumpărări directe 

Tip contract:  Servicii

Denumirea achizițieSERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE ELABORATE PENTRU “Pod peste râul Olt pe DJ 131P -Șercaia (DN1) – Hălmeag la km. 5+001”

Cod CPV:  71621000-7 Servicii de analiză sau consultanţă tehnică

Descrierea contractului: SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE ELABORATE PENTRU “Pod peste râul Olt pe DJ 131P – Șercaia (DN1) – Hălmeag  la km. 5+001”.

Faza 1 – Verificare la faza Proiect tehnic+Detalii de executie+documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire-DTAC si a documentatiei de autorizare a executarii lucrarilor de desfiintare – 3.500 lei fara TVA

Faza 2 – Verificare si urmarire executie lucrari la faza Asistenta Tehnica – 14.719 lei fara TVA

 

Completare Formularul 8  - Acord explicit, neechivoc si irevocabil de insusire a modelului de contract aferent achizitiei directe si de constituire a garantiei de buna executie

Valoarea estimată fără TVA18.219 lei (fără TVA)

Condiții contract: Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti.

Condiții participare:

Oferta trebuie să cuprindă:

1. Scrisoare de înaintare – Formular 1;

2.-Propunere tehnică-  va conține toate solicitările din caietul de sarcini.

3.-Propunerea financiara- va conține toate solicitările din caietul de sarcini, Formularul oferta - Formularul 4 in care se va specifica valoarea in lei, fără TVA, pentru serviciile ce fac obiectul contractului si Anexa la formularul de oferta in care se va detalia modul de calcul al ofertei financiare.

4.- Documente de calificare care insotesc oferta:

Declaratie privind eligibilitatea-Formular 2;

Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165,167 din Legea 98/2016- Formular 3

Certificat Constatator –original/copie legalizata/copie lizibila „conform cu originalul” care sa contina informatii reale, actuale, la data limita de depunere oferte;

Declaratie privind  neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016 - Formular 5;

Informatii generale despre ofertant –Formular 6;

Lista principalelor servicii similare executate în ultimii 3 ani - Formular 7- prezentare copii dupa contracte;

Pentru cerinta A4 si B2 ,ofertantii vor depune dovada atestarii pentru poduri conform Ordinului Ministrului Lucrarilor Publice,Transporturilor si Locuinte nr.777/2003.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile. Prețul ofertei este ferm, in lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.

Termen limită primire oferte: 19 Februarie 2018

Informații suplimentare: Anuntul si documentatia (Formulare, Caiet de sarcini) se pot descarca de pe site-ul www.judbrasov.ro sectiunea Activitate/Achizitii publice/Publicitate - Anunturi. Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 –Registratura, si OBLIGATORIU in catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro sub denumirea SERVICII DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI TEHNICE ELABORATE PENTRU “Pod peste râul Olt pe DJ 131P – Șercaia (DN1)– Hălmeag la km. 5+001cu respectarea codului CPV din prezentul anunt, sub sanctiunea declararii ofertei neconforme. Depunerea ofertei in catalogul electronic se va face DUPA expirarea termenului limita de depunere a ofertelor si pana a doua zi lucratoare la ora 10.00, iar dovada publicarii se va transmite la adresa de mail: adrian.guriuc@judbrasov.ro. Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante și obiectul achiziției directe. Coletul sigilat si marcat va contine in interior câte  un dosar cu: documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare– Formular 1; Limba de redactare a ofertei: romana.

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail adrian.guriuc@judbrasov.ro pâna în data de 15.02.2018, ora 16. Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu. Nu se organizeaza sedinta de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.
Descărcare - Caiet de sarcini


Descărcare - Formulare servicii


Descărcare - Contract servicii


Descărcare - Anunț

Modificat la data de 12 Februarie 2018

Evenimente în desfășurare