SF coexistență Aeroportul Internațional Brasov cu infrastructură rutieră DJ 103C KM 1+974-4+180 și DJ 101A KM 0+000-0+400

 

SF coexistență Aeroportul Internațional  Brasov

cu infrastructură rutieră DJ 103C KM 1+974-4+180 și DJ 101A  KM 0+000-0+400

 

 

 

1.DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: Județul Brașov

 Adresă: municipiul Brașov, B-dul. Eroilor, nr. 5, județul Brașov

2.TIP ANUNȚCumpărări directe 

3.TIP CONTRACT:  Servicii

 

4.DENUMIRE ACHIZIȚIE

SF coexistență Aeroportul Internațional  Brasov cu infrastructură rutieră DJ 103C KM 1+974-4+180 și DJ 101A  KM 0+000-0+400

5.COD CPV79314000-8Studiu de fezabilitate

6.DESCRIEREA CONTRACTULUI:

Obiectul contractului îl reprezintă prestarea serviciilor privind: SF coexistență Aeroportul Internațional  Brasov cu infrastructură rutieră DJ 103C KM 1+974-4+180 și DJ 101A  KM 0+000-0+400

Ofertantul va elabora propunerea tehnică și oferta financiară conform cerințelor impuse prin Tema de Proiectare.

Ofertele care nu satisfac cerințele documentației de atribuire vor fi declarate oferte neconforme/inacceptabile și vor fi respinse. 

7.SURSA DE FINANȚARE A PROIECTULUI:

Bugetul Consiliului Județean Brașov.

 

8.VALOAREA ESTIMATĂ FĂRĂ TVA130.000 lei (fără TVA)

 

9.CONDIȚII CONTRACT:

·   Dreptul de proprietate intelectuală:toată documentația scrisă și desenată, după recepție și decontare devine proprietatea beneficiarului, elaboratorul acesteia nu mai poate emite pretenții privind dreptul de proprietate intelectuală asupra ei.

·      Prestarea serviciilor începe odată cu emiterea de către Beneficiar a ordinului de începere de prestare a serviciilor;

·      Durata de valabilitate a contractului și de prestare a serviciilor va fi de la data semnării contractului până la semnarea procesului verbal de recepție a tuturor documentatiilor, fără obiecțiuni;         

·   Termenul de prestare a serviciilor:  7 luni

-Raportul de utilități- 30 zile de la data emiterii ordinului de începere a contractului;

-Studii, investigatii de teren (Studiu geotehnic, Studiu hidrologic, Studiu topografic, Studiu de circulatie) -  60 zile  de la data emiterii ordinului de începere a contractului

- Documentații tehnice necesare pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor - 60 zile  de la data emiterii ordinului de începere a contractului (cu posibilitate de sistare a contractului de servicii după depunerea tuturor documentațiilor pentru obținerea avizelor)

-Expertiza tehnica -30 zile după obținerea tuturor avizelor

-Studiul de fezabilitate – SF cu elemente de DALI (proiect mixt) -30 zile după obținerea tuturor avizelor

-Documentația în vederea exproprierii imobilelor și suprafețelor suplimentare necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții și întabularea acestora în proprietatea Județului Brașov -120 zile de la data receptiei Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI (Proiect Mixt) si avizarea acestuia in cadrul Comisiei Tehnico economice a Consiliului Judetean Brasov 

·     Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie în conditiile prevăzute de art. 39 - 40 din  H.G. nr. 395/2016 si va fi în cuantum de 10% din valoarea contractului fără T.V.A.

·     Plata serviciilor de proiectare se va face după predarea documentațiilor către beneficiar în termenul prevăzut în contract, avizarea de către Comisia Tehnico-Economică a Consiliul Judeţean Brașov și încheierea procesului verbal de recepție a serviciilor  fără obiecțiuni.

10.CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Oferta trebuie să cuprindă:

10.1.Documente de calificare care însoțesc oferta:

Formularul 1 - Scrisoare inaintare

Formularul 2 – Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Formularul 3 – Acord de subcontractare

Formularul 4 – Acord explicit, neechivoc si irevocabil de însușire a modelului de contract aferent achiziției directe și de constituire a garantiei de buna executie

Formularul 5 – Angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/ candidatului/ grupului de operatori economici

       Anexa nr. 1 la Angajament ferm privind susţinerea tehnica – Experiență similară Terţ susţinător tehnic

Formularul 6 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016

Formularul 7Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, art.165, art.167 din Legea nr.98/2016

Formularul 8 - FORMULAR DE OFERTĂ

Formularul 9 - Declaraţie privind sănătatea și protecția muncii

Formularul 10  Lista personalului cheie si noncheie solicitat prin documentația de atribuire  in vederea evaluării propunerii tehnice

Formularul 11 - Informaţii generale despre ofertant.

Formularul 12 - Scrisoare de garanție de bună execuție/Asigurare de garantii

Certificat constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Teritorial, in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului. Certificatul constatator se va prezenta în original /copie lizibilă “conform cu originalul”, iar informațiile să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor;

10.2.Propunere tehnică: va conține următoarele:

a)Descrierea modului de abordare al prestării serviciilor– descrierea serviciilor prestate, in raport cu cerintele din documentatia de atribuire,de la semnarea contractului si până la semnarea procesului verbal de recepție a serviciilor  fără obiecțiuni  

b)Descrierea modului în care operatorul economic ofertant şi-a asigurat accesul la serviciile personalului minim solicitat prin documentatia de atribuire (fie prin resurse proprii, caz în care vor fi prezentate persoanele în cauză, fie prin externalizare, situaţie în care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate în vederea obţinerii serviciilor respective). În acest sens ofertantul va completa Formularul 10Lista personalului cheie si noncheie  nominalizat 

c)Documentele de calificare ale personalului cheie propus

 

 

10.3.Propunerea financiară: se completează Formularul ofertă 8 prin raportarea la obligațiile specificate în Tema de proiectare;

 

Prețul ofertei este ferm, în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.

11.PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 90 zile

12.CRITERII DE ATRIBUIRE: Cel mai bun raport calitate/preț

Pentru evaluarea ofertelor au fost stabiliți următorii factori de evaluare, conform detalierii din Anexa Punctaj:

I. COMPONENTA FINANCIARĂ - pondere 40 % (40 puncte)

II. COMPONENTA TEHNICĂ1- experiența profesională specifică a expertului cheie COORDONATOR DE PROIECT – inginer CFDP - pondere 30 % (30 puncte)

III. COMPONENTA TEHNICĂ 2 - experiența profesională specifică a expertului cheie INGINER PROIECTANT DE DRUMURI – inginer CFDP - pondere 30 % (30 puncte)

 

Punctaj maxim total 100 puncte

P.total= P.financiar+ P.tehnic1+ P.tehnic2

 

13.TERMEN LIMITĂ de depunere al ofertelor:  14.04.2022, ora 13:00

14.DEPUNEREA OFERTELOR   

 OFERTA, IN ORIGINAL se va depune în plic sigilat și se va înregistra la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul. Eroilor, nr. 5, cam.10 – Registratură, sub denumirea: SF coexistență Aeroportul Internațional  Brasov cu infrastructură rutieră DJ 103C KM 1+974-4+180 și DJ 101A  KM 0+000-0+400, până la termenul limita de depunere a ofertelor.

Ofertantii au obligatia de a analiza documentatia de atribuire si de a transmite oferta conform tuturor documentelor ce fac parte nemijlocita din Documentatia de atribuire


Descărcare - LINK SEAP


Descărcare - FORMULARE


Descărcare - DOCUMENTATIE

Modificat la data de 06 Aprilie 2022

Evenimente în desfășurare