Servicii de audit financiar în cadrul proiectului ,,Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov'' , cod SMIS 126488

 

Tip anunt: Achiziție directă 

Tip contract:  Servicii

Denumirea achiziție:  Servicii de audit financiar în cadrul proiectului ,,Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov'' , cod SMIS 126488

Cod CPV:  79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)

Descrierea contractului: Contractul cuprinde servicii de auditare financiara in cadru proiectului ,,Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov'' , cod SMIS 126488l, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini. Scopul   serviciului de audit este de a examina si evalua modul de implementare a proiectului, pe baza               verificărilor în vederea exprimări unei opinii asupra realității, legalității și conformității cheltuielilor          efectuate de Autoritatea Contractanta în cadrul proiectului.

Astfel, sub aspectul:

- Realității se va verifica dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare au fost platite;

- Regularității cheltuielilor se va verifica dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare sunt corecte și au fost solicitate cu respectarea procedurilor;

 - Eligibilității se sa verifica dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare au fost efectuate in conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, legislației naționale și comunitare în vigoare și sunt însoțite de documente justificative.

Valoarea estimată a contractului fără TVA: 11.400,00 lei (fără TVA)

Condiții contract: conform model contract atasat

Condiții participare:

Oferta trebuie să cuprindă următoarele:

1.     Scrisoare de înaintare – Formularul 1

2.     Documentele de calificare care însoțesc oferta:

-        Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 – Form. 2

-        Certificat constatator –original /copie lizibilă “conform cu originalul” care să conțină informații reale, actuale, la data limită de depunere oferte

-        Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016 –Form.4

-        Lista principalelor servicii similare executate în ultimii trei ani- Form.6. Ofertanții vor face dovada prestării serviciilor de auditare financiară în ultimii 3 ani. Se vor prezenta copii cu mențiunea Conform cu originalul după contractele de prestări servicii și recomandări din partea beneficiarilor/procese-verbale de recepție pentru serviciile prestate/documente constatatoare sau orice alt document care poate atesta ducerea la bun sfașit a serviciilor.

-        Auditorul să dețină carnet de membru al CAFR vizat, cu menţiunea „activ” pentru anul respectiv și certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR - se vor prezenta în copie cu mențiunea ”conform cu originalul”;

-        Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la respectarea criteriilor de bună reputaţie conform art. 3 din Hotărârea CAFR nr. 27/2016.

-        Declaraţia pe proprie răspundere din care sa reiasă că nu se află în conflict de interese cu persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, dar şi a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă, respectiv cu persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu/sau pentru atribuirea contractului, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorității contracte, necesar finanțării contractelor de achiziție publică - în original;

-        Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu are datorii la plata taxelor și impozitelor către bugetul consolidat al statului și bugetul local

3.     Propunere tehnică- va cuprinde obligatoriu, fără a se limita la acestea, în strictă corespondentă cu prevederile caiertului de sarcini, următoarele:

-        Descrierea modului în care vor duce la îndeplinire  cerințele din caietul de sarcini și a modului în care operatorul economic ofertant are acces la serviciile auditorului atestat

-        Declarație de acceptare a condițiilor contractuale- Form.7

-        Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă conform Art.51 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens se va prezenta o declarație-Form.8.

4.     Propunere financiară

-        Formularul de ofertă completat- Form.3

-        Anexa la formularul de ofertă completată

            Prețul ofertei este ferm, în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului.

            Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile

 

5.     Alte documente

-        Informaţii generale despre ofertant – Form. 5  

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

Termen limită primire oferte: 17.02.2020

Informații suplimentare: Anuntul si documentatia se pot descarca de pe site-ul www.judbrasov.ro,  sectiunea Activitate/Achizitii publice/Publicitate - Anunturi. Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 –Registratura.

Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante și obiectul achiziției directe. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare– Formular 1; Coletul sigilat si marcat va contine in interior: documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. Limba de redactare a ofertei: romana.

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail: constanta.popa@judbrasov.ro,  pâna în data de 10.02.2020.

Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu. Nu se organizeaza sedinta de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.
Descărcare - FORMULARE


Descărcare - DOCUMENTATIE ANUNT


Descărcare - LINK SEAP

Modificat la data de 03 Februarie 2020

Evenimente în desfășurare