Servicii de consultanță și elaborare documentație în vederea conformării cu cerințele Strategiei Naționale Anticorupție pentru proiectul „Mecanisme eficiente in vederea prevenirii coruptiei in administratia Judetului Brasov” cod SIPOCA 1128 și cod MySMIS2

 

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

Servicii de consultanță și elaborare documentație în vederea conformării cu cerințele Strategiei Naționale Anticorupție pentru proiectul „Mecanisme eficiente in vederea prevenirii coruptiei in administratia Judetului Brasov” cod SIPOCA 1128 și cod MySMIS2014 + 152068 finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 

1. DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: Județul Brașov

 Adresă: municipiul Brașov, B-dul. Eroilor, nr. 5, județul Brașov

2. TIP ANUNȚAchiziție directă 

3. TIP CONTRACT:  Servicii

4. DENUMIRE ACHIZIȚIE Servicii de consultanță și elaborare documentație în vederea conformării cu cerințele Strategiei Naționale Anticorupție pentru proiectul „Mecanisme eficiente in vederea prevenirii coruptiei in administratia Judetului Brasov”

5. COD CPV79411000-8 - Servicii generale de consultanță în management (Rev.2);

6. DESCRIEREA CONTRACTULUI: În cadrul proiectului  urmează să se achiziționeze servicii pentru Servicii de consultanță și elaborare documentație în vederea conformării cu cerințele Strategiei Naționale Anticorupție,

În cadrul acestei activități vor fi achiziționate servicii de consultanță pentru aplicarea metodologiei privind identificarea, evaluarea, analizarea si monitorizarea riscurilor si vulnerabilităților de corupție sau a incidentelor de integritate, precum si stabilirea si implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora.

Aceste servicii au în vedere realizării de acțiuni concrete și eficiente de combatere a corupției conform cerințelor HG 599/2018 și SR ISO 31000.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

7. VALOAREA ESTIMATĂ FĂRĂ TVA134.000,00 lei

8. CONDIȚII CONTRACT:

Prestatorul, se obligă să presteze Servicii de consultanță și elaborare documentație în vederea conformării cu cerințele Strategiei Naționale Anticorupție pentru proiectul „Mecanisme eficiente in vederea prevenirii coruptiei in administratia Judetului Brasov”, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini, pentru etapele proiectului:

Durata de prestare a serviciilor:

Activitatile prevăzute în contract se vor desfasura dupa cum urmeaza:

 A.    Identificarea, evaluarea, analizarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție sau a incidentelor de integritate, se va realiza in perioada Mai – Iulie 2022

B.    Implementarea sistemului de management anti-mita ISO 37001:2016, se va realiza in perioada Mai – August 2022, cu excepția subactivitații Asistență și suport pe perioada auditului de certificare care se va realiza în functie de planificarea Organismului de certificare.

C.    Elaborarea unui ghid de bune practici pentru prevenirea corupției, se va realiza în perioada Mai – Iulie 2022

9. DURATA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI: este de la data semnării acestuia de ambele părți și până la semnarea de către Beneficiar a Procesului verbal de recepție a serviciilor.

10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE: este in cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. Garanția de bună execuție se va constitui conf. art. 39(3), art. 40 din HG 395/2016. Restituirea garanției de buna execuție se face conf. art. 42, alin. (2) din H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

11. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Oferta trebuie să cuprindă:

-Propunere tehnică

-Propunere financiară

-Documente calificare

     11.1. Propunere tehnică va conține următoarele:

Ofertanţii vor depune oferta tehnică prin care vor prezenta modul de îndeplinire a obligaţiilor și responsabilităților ce revin conform Caietului de sarcini.

Prin propunerea tehnică se va descrie modul de îndeplinire a activității pe fiecare etapă: elemente de particularitate care să releve respectarea cerințelor Caietului de sarcini si metodologia de lucru.

Realizarea acestei activități se va face prin parcurgerea etapelor prevazute in Caietul de sarcini.        

Pentru acordarea punctajului, conform prevederilor din caietul de sarcini se va completa Formular 10 - Lista personalului cheie nominalizat in vederea acordării punctajului.

 

Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului o echipa formată din personal cu competenţe şi experienţă dovedite, alcătuită din minim următorii experţi-cheie precum şi din experţi non-cheie, având calificarea şi experienţa detaliate, după cum urmează:

Experti principali (experți cheie):

a)     Coordonator de proiect (Cpr)

 

Experienţă în calitate de coordonator de proiect constând în implicarea în minim 3 proiecte pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție sau ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită.

 

 

b)     Consultant expert (Cex)  - consultanță, instruire și implementare ISO 37001:2016  (cel puţin 1 persoana):

Experienţă în calitate de consultant constând în implicarea în minim 3 proiecte pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție sau ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită.

       Pentru operatorii economici care prezintă expert străin ce deţine certificat/atestat echivalent emis de autorităţile de certificare abilitate din alt stat, nu se impune obţinerea atestatelor/certificatelor recunoscute de autorităţile române la momentul depunerii ofertelor.

      11.2. Propunerea financiară:

Se completează Formularul ofertă 3 prin raportarea la obligațiile specificate în Caietul de sarcini.

Prețul ofertei este ferm, în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.

 11.3. Documente de calificare care însoțesc oferta:

Formularul  1 – Scrisoare de înaintare

Formularul  2Informaţii generale despre ofertant

Formularul   3 FORMULAR DE OFERTĂ si ANEXA la formularul de ofertă

Formularul  5  Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale și modul de constituire al garanției de bună execuție

Formularul   6 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016

Formularul  7 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 (se va completa si de asociați sau subcontractanți dacă este cazul);

Formularul  8 Declarație privind respectarea art. 51 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Formularul 9 – Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/ candidatului/       grupului  de operatori economici

Formularul 10  Lista personalului cheie nominalizat in vederea acordarii punctajului

Certificat constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Teritorial in integralitate, din care să rezulte că activitatea principala/secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului. Certificatul constatator se va prezenta în original /copie lizibilă “conform cu originalul”, iar informațiile să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

 

12. EXPERIENȚA SIMILARĂ

        Ofertantul trebuie sa demonstreze că a finalizat, în ultimii 3 ani cel puțin un contract de servicii de consultantă, indicând in mod explicit următoarele informații necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a cerinței: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepție, precum şi ponderea şi/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.

Experiența similară se va dovedi prin prezentarea următoarelor documente:

- copii ale unor părţi relevante ale contractului pe care l-a îndeplinit;

- recomandări; și/sau

- procese-verbale de recepţie; și/sau

- certificări de bună execuţie; și/sau

- certificate constatatoare,

emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar, aferente unui contract sau a mai multor contracte din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței. Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul” - semnate si stampilate de ofertant.

 

13. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 60 zile

 

14. CRITERII DE ATRIBUIRE: Cel mai bun raport calitate/preț

Conform prevederilor din caietul de sarcini: CRITERIUL DE ATRIBUIRE, pentru evaluarea ofertelor au fost stabiliți următorii factori de evaluare:

A.     Componenta tehnică: -pondere 30 %

Punctaj maxim acordat pentru Factorul de evaluare propunerea tehnică: max. 30
Descărcare - LINK SEAP


Descărcare - DOCUMENTATIE ANUNT


Descărcare - FORMULARE


Descărcare - RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARE

Modificat la data de 20 Aprilie 2022

Evenimente în desfășurare