Servicii de dirigentie Modernizare DJ 108B DJ 105B Manastirea Brancoveanu-Valea Sambetei, km 0+000 – 1+400

 

Tip anuntCumpărări directe 

 

Tip contract:  Servicii

 

Denumirea achiziție: Servicii de dirigentie - Modernizare DJ 108B DJ 105B Manastirea Brancoveanu-Valea Sambetei, km 0+000 – 1+400

 

Cod CPV:  71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Obiectul achiziției îl constituie încheierea unui contract de prestări servicii de dirigenție de șantier asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat pentru supravegherea execuției lucrărilor la obiectivul- Modernizare DJ 108B DJ 105B Manastirea Brancoveanu-Valea Sambetei, km 0+000 – 1+400

 

Valoarea estimată fără TVA : 39.483,83lei (fără TVA),reprezentand un procent de 1,04% din valoarea contractului de lucrări.

 

Condiții contract: Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către Ofertant va fi de la data semnării contractului de executie lucrari Modernizare DJ 108B DJ 105B Manastirea Brancoveanu-Valea Sambetei, km 0+000 – 1+400 ,de ambele părţi.

Durata prestării serviciului este de 6 luni de la data Ordinului de Incepere a lucrărilor. Durata de valabilitate a contractului de prestări servicii este de la data semnării acestuia de ambele parti si pana la receptia finală a lucrării.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA, conform Formular 10.

Garantia de buna executie se va constitui conf. art. 39(3), art. 40 din HG 395/2016.

Restituirea garantiei de buna executie se face conf. art. 42, alin. (3) lit.c) din H.G. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

 

Condiții participare:

Oferta trebuie să cuprindă următoarele:

Scrisoare de înaintare – Formularul 1

 

Documentele de calificare care însoțesc oferta:

Declarație privind eligibilitatea – Formular 2

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 – Formular 3

Certificat constatator – original /copie lizibilă “conform cu originalul” care să conțină informații reale, actuale, la data limită de depunere oferte

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016 –Formular 5

Date generale ofertant -Formular 6.

Lista principalelor servicii executate în ultimii 3 ani –Formular 7 – prezentare copii după contracte ,denumire,beneficiari,durata,valoarea ,locul lucrărilor,insotite de certificări de bună executie.Aceste lucrări se vor certifica prin prezentarea proceselor verbale de receptie partială , la terminarea lucrărilor ,finală sau alte documente echivalente ,intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare care să ateste faptul că lucrările au fost duse la bun sfărsit.

Se consideră lucrări de complexitate similară lucrările de modernizare  /reabilitare/construire strazi urbane categ.I-III si/sau drumuri comunale asfaltate si/sau drumuri judetene si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau autostrăzi.

Ofertantii vor face dovada că detin următoarele-Retea informatica HARD si SOFT cu licenta si de comunicare capabilă să asigure suportul pentru desfăsurarea activitătii de dirigentie si-Mijloace de transport necesare pentru desfăsurarea activitatii.Ofertantii vor prezenta liste privind dotările proprii care vor fi disponibile pe toată durata desfăsurării contractului-Formular 9.

Ofertantii vor depune oferta tehnică prin care vor prezenta modul de indeplinire a obligatiilor ce revin conform Caietului de sarcini.

Propunerea financiară – Formularul ofertă – Formularul 4 în care se va specifica valoarea în lei, fără TVA, pentru serviciile ce fac obiectul contractului

Formularul 8  - Acord explicit, neechivoc si irevocabil de insusire a modelului de contract aferent achizitiei directe si de constituire a garantiei de buna executie.

 

 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile. Prețul ofertei este ferm, in lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.

 

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut

 

Termen limită primire oferte: 19.11.2018

 

Informații suplimentare

Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 –Registratura. Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante și obiectul achiziției directe. Coletul sigilat si marcat va contine in interior câte  un dosar cu: documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare– Formular 1;

Limba de redactare a ofertei: romana.

 

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail adrian.guriuc@judbrasov.ro pâna în data de 15.11.2018, ora 12.00. Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu. Nu se organizeaza sedinta de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.

 
Descărcare - LINK SEAP


Descărcare - DOCUMENTATIE ANUNT

Modificat la data de 13 Noiembrie 2018

Evenimente în desfășurare