Servicii de formare profesională pentru proiectul „Mecanisme eficiente în vederea prevenirii corupției in administrația Județului Brașov” cod SIPOCA 1128 și cod MySMIS 152068 finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă.

 

Servicii de formare profesională pentru proiectul „Mecanisme eficiente în vederea prevenirii corupției in administrația Județului Brașov” cod SIPOCA 1128 și cod MySMIS 152068 finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă. 

1. DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: Județul Brașov

 Adresă: municipiul Brașov, B-dul. Eroilor, nr. 5, județul Brașov

2. TIP ANUNȚAchiziție directă 

3. TIP CONTRACT:  Servicii

4. DENUMIRE ACHIZIȚIE Servicii de formare profesională pentru proiectul „Mecanisme eficiente in vederea prevenirii coruptiei in administratia Judetului Brasov”

5. COD CPV80000000-4 - Servicii de învăţământ şi formare profesională (Rev.2);

6. DESCRIEREA CONTRACTULUI: În cadrul proiectului „Mecanisme eficiente in vederea prevenirii corupției in administrația Județului Brașov” cod SIPOCA 1128 și cod MySMIS 152068 finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, contract de finanțare nr. 604/11.11.2021 urmează să se achiziționeze Servicii de formare profesională.

Prin achiziționarea serviciilor se dorește creşterea nivelului de educaţie anticorupţie pentru angajati din aparatul de specialitate din cadrul CJ Brașov şi alesi locali - consilieri județeni (50 persoane)

·       Creșterea nivelului de educație anticorupție pentru personalul din cadrul CJ Brașov și a alesilor locali.

·       Dezvoltarea capacității analitice de a efectua activități de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție sau a incidentelor de integritate;

·       Facilitarea implementării cerințelor Strategiei Naţionale Anticorupţie și a Standardului ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită

·       Creșterea gradului de conștientizare a angajaților cu privire la consecințele încălcării cerințelor legale anticorupție. Combaterea corupției, rolul organismelor de prevenire și combatere a corupției (DNA, DGA). 

7. VALOAREA ESTIMATĂ FĂRĂ TVA95.000,00 lei

8. CONDIȚII CONTRACT:

Prestatorul, se obligă să presteze Servicii de formare profesională pentru proiectul „Mecanisme eficiente in vederea prevenirii coruptiei in administratia Judetului Brasov”, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini, pentru etapele  proiectului:

Domeniul cursului: Instruiri specifice in domeniul Eticii și integrității precum și în prevenirea și combaterea corupției.

Durata de prestare a serviciilor:

Activitatile prevăzute în contract se vor desfasura dupa cum urmeaza:

Perioada de desfășurare a cursului: Mai – Octombrie - 2022

Număr de zile de curs: 5 zile/ serie

Numar de ore/ zi: 6

Numar de participanți: 25 participanți / serie

Numar de serii: 2 serii

9. DURATA DE VALABILITATE A CONTRACTULUI: este de la data semnării acestuia de ambele părți și până la semnarea de către Beneficiar a Procesului verbal de recepție a serviciilor.

10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE: este in cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA. Garanția de bună execuție se va constitui conf. art. 39(3), art. 40 din HG 395/2016. Restituirea garanției de buna execuție se face conf. art. 42, alin. (2) din H.G. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

11. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Oferta trebuie să cuprindă:

-Propunere tehnică

-Propunere financiară

-Documente calificare

     11.1. Propunere tehnică va conține următoarele:

Ofertanţii vor depune oferta tehnică prin care vor prezenta modul de îndeplinire a obligaţiilor și responsabilităților ce revin conform Caietului de sarcini.

Prin propunerea tehnică se va descrie modul de îndeplinire a activității: elemente de particularitate care să releve respectarea cerințelor Caietului de sarcini si metodologia de lucru.

A.    Caracteristici cerute pentru realizarea acestor servicii

B.    Cerinte cu privire la curs

Cursul va fi structurat in 2 serii a cate 25 persoane ( personal angajat al Consiliului Judetean Brasov si alesi locali) si va aborda ca tematica urmatoarea structură:

·       Modul I. Etica și integritatea

·       Modul II. Prevenirea și combaterea corupției

Realizarea acestei activități se va face prin parcurgerea etapelor prevazute in Caietul de sarcini.

                   

Pentru acordarea punctajului, conform prevederilor din caietul de sarcini se va completa Formular 10 - Lista personalului cheie nominalizat in vederea acordării punctajului.

 

Având în vedere dimensiunea proiectului,  Prestatorul va avea obligaţia de a aloca, pe toată perioada de desfăşurare a proiectului, 2 formatori (lectori) din care unul va avea rol de coordonator, care să îndeplinească condiţiile minime precizate în Caietul de sarcini.

 

       Pentru operatorii economici care prezintă expert străin ce deţine certificat/atestat echivalent emis de autorităţile de certificare abilitate din alt stat, nu se impune obţinerea atestatelor/certificatelor recunoscute de autorităţile române la momentul depunerii ofertelor.

      11.2. Propunerea financiară:

Se completează Formularul ofertă 3 prin raportarea la obligațiile specificate în Caietul de sarcini.

Prețul ofertei este ferm, în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.

 11.3. Documente de calificare care însoțesc oferta:

Formularul  1 – Scrisoare de înaintare

Formularul  2Informaţii generale despre ofertant

Formularul   3 FORMULAR DE OFERTĂ

Formularul  5  Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale și modul de constituire al garanției de bună execuție

Formularul   6 Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016

Formularul  7 - Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 (se va completa si de asociați sau subcontractanți dacă este cazul);

Formularul  8 Declarație privind respectarea art. 51 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Formularul 9 – Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/ candidatului/       grupului  de operatori economici

Formularul 10  Lista personalului cheie nominalizat in vederea acordarii punctajului

Certificat constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Teritorial in integralitate, din care să rezulte că activitatea principala/secundară pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului contractului. Certificatul constatator se va prezenta în original /copie lizibilă “conform cu originalul”, iar informațiile să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.

       Ofertantul trebuie sa fie autorizat conform conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, pentru ocupația Expert prevenire și combatere a corupției COD COR 261920, respective sa prezinte:

             -Autorizație valabilă pentru specializarea - Expert prevenire și combatere a corupției COD COR 261920 conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000.

 

12. EXPERIENȚA SIMILARĂ

        Ofertantul trebuie sa demonstreze că a finalizat, în ultimii 3 ani cel puțin un contract de servicii de formare profesionala, indicând in mod explicit următoarele informații necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a cerinței: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepție, precum şi ponderea şi/sau activitățile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.

Experiența similară se va dovedi prin prezentarea următoarelor documente:

- copii ale unor părţi relevante ale contractului pe care l-a îndeplinit;

- recomandări; și/sau

- procese-verbale de recepţie; și/sau

- certificări de bună execuţie; și/sau

- certificate constatatoare,

emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar, aferente unui contract sau a mai multor contracte din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței. Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul” - semnate si stampilate de ofertant.    

13. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 60 zile

14. CRITERII DE ATRIBUIRE


Descărcare - FORMULARE


Descărcare - DOCUMENTATIE ACHIZITIE


Descărcare - LINK SEAP


Descărcare - CLARIFICARE


Descărcare - CLARIFICARE 2


Descărcare - CLARIFICARE 3

Modificat la data de 19 Aprilie 2022

Evenimente în desfășurare