Servicii de mentenanță telefonie fixă

 Tip anunt:  Cumparari directe 

Tip contract: servicii

Denumirea achizitie:  „ Servicii de mentenanță telefonie fixă ” 

Cod CPV:  50334110-9 Servicii de întreţinere a reţelei telefonice,

                  50334130-5 Servicii de reparare şi de întreţinere a centralelor telefonice interne,

                  50334140-8 Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor telefonice.

 

Descrierea contractului: Obiectivul contractului il reprezinta  serviciile de reparare si intretinere a centralei telefonice Alcatel, a aparatelor de telefonie fixa  si a retelelor telefonice interne din dotarea   Consiliului Judetean Brasov.

 

Valoarea estimata fara TVA: 6.500 lei (pentru 10 luni, respectiv perioada 01.03.2018-31.12.2018)

Conditii contract: Contractul intra in vigoare dupa semnarea de catre ambele parti, pentru perioada 01.03.2018-31.12.2018, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional. Se vor respecta conditiile din Caietul de sarcini.

Conditii participare: Oferta trebuie sa cuprinda: 1. Scrisoare de inaintareFormular 1; 2.-Propunere tehnica- documentatie in care se va detalia modul de efectuare a serviciului; 3.- Propunerea financiara-Formular oferta in care se va specifica valoarea, respectiv pret total / 10 luni exprimat în lei , fără TVA, pentru serviciile ce fac obiectul contractului. Propunerea financiară va cuprinde pe lângă Formularul de ofertă și  Anexa  completata in preturi fara TVA - Formular 4 ; 4.- Documente de calificare care insotesc oferta: Declaratie privind eligibilitatea- Formular 2; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice- Formular 3; Certificat Constatator –original/copie legalizata/copie lizibila „conform cu originalul” care sa contina informatii reale, actuale, la data limita de depunere oferte; Declaratie pe proprie raspundere cu privire la neincadrarea in prevederile art. 59 și 60 din Legea 98/2016-Formular 5; Informatii generale despre ofertant–Formular 6; Declaraţie  privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani- Formularul 7 ; Acord explicit, neechivoc si irevocabil de insusire a modelului de contract aferent achizitiei directe- Formularul 8  .

Prestatorul va prezenta minim o recomandare pentru serviciile prestate .

Limba de redactare a ofertei: romana. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile. Pretul ofertei este ferm, in lei. Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Nu se accepta oferte alternative.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut 

Termen limita primire oferte: 20.02.2018

Informatii suplimentare:

Anuntul si documentatia (Formulare, Caiet de sarcini) se pot descarca de pe site-ul www.judbrasov.ro sectiunea Activitate/Achizitii publice/Publicitate - Anunturi.

Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 –Registratura, si OBLIGATORIU in catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro sub denumirea :  „ Servicii de mentenanță telefonie fixă ”   , cu respectarea codului CPV din prezentul anunt, 50334110-9 Servicii de întreţinere a reţelei telefonice,  sub sanctiunea declararii ofertei neconforme. Depunerea ofertei in catalogul electronic se va face dupa expirarea termenului limita de depunere a ofertelor si pana a doua zi lucratoare la ora 10.00, iar dovada publicarii se va transmite la adresa de mail:daniela.boboc@judbrasov.ro. Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante și obiectul achiziției directe. Coletul sigilat si marcat va contine in interior câte  un dosar cu: documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare – Formular 1; Limba de redactare a ofertei: romana.

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail daniela.boboc@judbrasov.ro  pâna în data de 16.02.2018, ora 16. Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu.

Informatii suplimentare se pot obtine la  la tel. 0268/410777, interior 321.

Nu se organizeaza sedinta de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.
Descărcare - Caiet de sarcini


Descărcare - Anunț de publicitate SEAP


Descărcare - Formulare SERVICII MENTENANTA TELEFONIE FIXA


Descărcare - Model CONTRACT Mentenanta telefonie fixa


Descărcare - DECLARAȚIE DE PARTICIPARE MENTENANȚĂ TELEFONIE FIXĂ

Modificat la data de 22 Februarie 2018

Evenimente în desfășurare