Servicii de proiectare “ Refacere pod DJ103A km 16,000-deteriorare infrastructură pod și rampe de acces-expertiză tehnică+DALI”

 

Tip anunt:  Cumpărări directe 

 

Tip contract:  Servicii

 

Denumirea achiziție:  Servicii de proiectare “ Refacere pod DJ103A km 16,000-deteriorare infrastructură pod și rampe de acces-expertiză tehnică+DALI”

 

Cod CPV:   71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță,

                     71319000-7 Servicii de expertiză

 

Descrierea contractului: Contractul cuprinde prestarea serviciilor de intocmire expertiza tehnica si DALI pentru podul care traverseaza Raul Zizin la km.16+000 pe drumul judetean DJ103. Podul are o  deschidere de lungime 16,60 m, lungimea totala a podului fiind de 18,00 m. In luna fenomenelor meteorologice din anul 2018 au fost grav avariate culeile, zidurile intoarse si rampele de acces. Podul este inchis circulatiei rutiere.

 

Valoarea estimată a contractului fără TVA: 37.815,00  lei (fără TVA)  

Condiții contract: conform model contract

Garanție de bună execuție – 10% din valoarea contractului fara TVA.

 

Condiții participare:

Oferta trebuie să cuprindă următoarele:

Scrisoare de înaintare – Formularul 1

Documentele de calificare care însoțesc oferta:

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 – Formular 2 ( se va completa si de asociati sau subcontractanti dacă este cazul)

Certificat constatator –original /copie lizibilă “conform cu originalul” care să conțină informații reale, actuale, la data limită de depunere oferte

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016 –Formular 4 ( se va completa si de asociati sau subcontractanti dacă este cazul)

 

 

Pentru demonstrarea modului de îndeplinire a cerințelor minime referitoare la calificarea  și experiența  similară a dirigintelui, ofertanții vor prezenta următoarele documente:

1. Lista principalelor servicii similare cu cele care fac obiectul contractului, duse la bun sfarsit în ultimii 3 ani (Formular 6)

Cerinţă minimă:

Ofertantul trebuie să fi prestat în ultimii 3 ani servicii de natura si complexitate similara/ comparabila cu serviciile ce fac obiectul contractului, în conformitate cu art. 179 lit.b) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

Prin servicii duse la bun sfarsit, se intelege:

a) servicii recepționate parțial, cu condiția ca specificul contractului/activităților ce reprezintă experiență similară să permită elaborarea unui livrabil care să poată fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent;

b) servicii recepționate la sfârșitul prestării; sfârșitul prestării nu presupune expirarea perioadei de garanție, respectiv a perioadei de notificare a defectelor în cadrul contractelor de tip FIDIC.

Prin servicii de natura si complexitate similara, comparabila cu serviciile ce fac obiectul contractului se intelege servicii de proiectare poduri, viaducte, pasaje rutiere

Se vor prezenta certificari/documente, informații referitoare la serviciile prestate (numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, datele de identificare ale beneficiarului, perioada și locul prestarii serviciilor, ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil), precum si dovada ca au fost duse la bun sfarsit prin prezentarea de documente justificative cum ar fi:

- recomandări si/sau

- procese-verbale de recepție si/sau

- certificări de bună execuție si/sau

- certificate constatatoare,

emise si contrasemnate de beneficiari (indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati).

 

Propunerea tehnicăva cuprinde obligatoriu, fara insa a se limita la acestea, in stricta corespondenta cu prevederile caietului de sarcini, urmatoarele:

- descrierea modului in care se vor duce la indeplinire cerintele din tema de proiectare

- descrierea modului in care operatorul economic ofertant are acces la serviciile expertului tehnic atestat

- graficul de prestare pe faze de proiectare ( numai grafic fizic, fara valori)

- declaratie de acceptare a conditiilor contractuale -Formular 7.      

Ofertantii au obligatia de a indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă conform Art. 51 din Legea 98/2016, in acerst sens se va prezenta o declarație - Formular 8. În cazul unei asocieri, această declarație va fi asumată de toții membri asocierii.

 

Propunerea financiară va cuprinde:

     Formular nr. 3 (FORMULAR DE OFERTA) completat;

     ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA completata;

Oferta va fi completata cu valoarea in lei.

Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.

 

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

 

Termen limită primire oferte:  03.12.2018

 

Informații suplimentare: Anuntul si documentatia de atribuire  (Proiect tehnic, Formulare, Caiet de sarcini, Model de contract) se pot descarca de pe site-ul www.judbrasov.ro,  sectiunea Activitate/Achizitii publice/Publicitate - Anunturi. Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 –Registratura.

Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante și obiectul achiziției directe. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare– Formular 1; Coletul sigilat si marcat va contine in interior câte  un dosar cu: documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. Limba de redactare a ofertei: romana.

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail: constanta.popa@judbrasov.ro,  pâna în data de 27.11.2018.

Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu. Nu se organizeaza sedinta de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.
Descărcare - DOCUMENTATIE ACHIZITIE


Descărcare - LINK SEAP

Modificat la data de 20 Noiembrie 2018

Evenimente în desfășurare