Serviciul de Informare și publicitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare şi reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia -Viscri- Buneşti, Km 0+000-15+065,” cod SMIS 126386

 

Tip anunt:  Cumpărări directe 

Tip contract:  Servicii

Denumirea achizițieInformare și publicitate pentru obiectivul de investiții Modernizare şi reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia -Viscri- Buneşti, Km 0+000-15+065,” cod SMIS 126386

Cod CPV:   79341000-6 Servicii de publicitate

Descrierea contractului: Informare și publicitate pentru obiectivul de investiții Modernizare şi reabilitare drum județean DJ 104L, Dacia -Viscri- Buneşti, Km 0+000-15+065,” cod SMIS 126386. Contractul prevede următoarele activități: 1-Montare panouri temporare și plăci permanente, 2 – Publicare anunțuri în presa scrisă și în mediul online). Se vor publica 2 anunțuri în presa scrisă și 2 anunțuri online, respectiv un anunț de presă și online la începerea proiectului  și un anunț de presă și online la terminarea proiectului. Se vor monta 4 panouri temporare respectiv 2 buc. inscripționate pe o față și 2 buc. inscripționate față-verso și 4 plăci permanente, respectiv 2 buc.  inscripționate pe o față și 2 buc. inscripționate față-verso.

Condiții contract: conform model contract.

Valoarea estimată fără TVA: 39.226,89 lei (fără TVA)

Garanție de bună execuție: 10% din valoarea contractului , fără TVA.

 

Condiții participare

Oferta trebuie să cuprindă:

1. Scrisoare de înaintare – Formular 1;

2. Documente de calificare care insotesc oferta:

-Declarație privind eligibilitatea – Formular 2

-Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 165,167 din Legea 98/2016 - Formular 3

-Certificat Constatator –original/copie legalizată/copie lizibilă „conform cu originalul” care să conțină informații reale, actuale, la data limită de depunere oferte;

-Declaratie privind  neîncadrarea în situatiile prevazute la art.59 și 60 din Legea 98/2016 - Formular 5 (se va completa si de asociați sau subcontractanți, dacă este cazul)

-Informatii generale despre ofertant –Formular 6;

- Lista principalelor servicii similare cu cele care fac obiectul contractului, prestate în ultimii 3 ani (Formular 7)

Cerinţă minimă:

Ofertantul trebuie să fi prestat în ultimii 3 ani servicii de natura si complexitate similară/ comparabilă cu serviciile ce fac obiectul contractului, în conformitate cu art. 179 lit.b) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

Prin servicii de natura si complexitate similara, comparabila cu serviciile ce fac obiectul contractului se intelege servicii de informare și publicitate, respectiv montare de panouri temporare și plăci permanente și publicare anunțuri de presă.

Se vor prezenta certificări/documente, informații referitoare la serviciile prestate (numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, datele de identificare ale beneficiarului, perioada și locul prestării serviciilor, ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil), precum și dovada că au fost duse la bun sfârșit, prin prezentarea de documente justificative cum ar fi:

- recomandări si/sau

- procese-verbale de recepție și/sau

- certificate constatatoare,

emise și contrasemnate de beneficiari (indiferent daca aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați).

Propunerea tehnică – va cuprinde obligatoriu, fara însă a se limita la acestea, în strictă corespondență cu prevederile caietului de sarcini, următoarele:

- descrierea modului in care se vor duce la indeplinire cerintele din Caietul de sarcini

- graficul de prestare a serviciilor ( numai grafic fizic, fara valori)

- declaratie de acceptare a conditiilor contractuale -Formular 7.      

Ofertantii au obligatia de a indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă conform Art. 51 din Legea 98/2016, in acerst sens se va prezenta o declarație - Formular 8. În cazul unei asocieri, această declarație va fi asumată de toții membri asocierii.

 

Propunerea financiară va cuprinde:

•     Formular nr. 4 (FORMULAR DE OFERTA) completat;

•     ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA completată;

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile. Prețul ofertei este ferm, in lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.

Termen limită primire oferte: 16.01.2019, ora 16.00

Informații suplimentare: Anunțul si documentația (Formulare, Caiet de sarcini, Draft contract) se pot descărca de pe site-ul www.judbrasov.ro secțiunea Activitate/Achiziții publice/Publicitate - Anunțuri. Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 –Registratura. Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante și obiectul achiziției directe. Coletul sigilat si marcat va contine in interior câte  un dosar cu: documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare– Formular 1; Limba de redactare a ofertei: română.

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail didona.bortes@judbrasov.ro  pâna în data de 14.01.2019, ora 12.00. Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu. Nu se organizează ședință de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.

          

 

 
Descărcare - LINK SEAP


Descărcare - DOCUMENTATIE ANUNT

Modificat la data de 10 Ianuarie 2019

Evenimente în desfășurare