Serviciul de audit financiar in cadrul proiectului “Modernizare şi reabilitare drum judetean DJ 104L Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000-15+065” - Cod SMIS: 126386

 

Tip anuntCumpărări directe 

Tip contract:  Servicii

Denumire achizițieServiciul de audit financiar in cadrul proiectului “Modernizare şi reabilitare drum judetean DJ 104L Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000-15+065” - Cod SMIS: 126386

Cod CPV:  79212100-4  Servicii de auditare financiara (Rev.2)

 Descrierea contractului:

Prestatorul se obligă să presteze catre achizitor Serviciul de audit financiar in cadrul proiectului “Modernizare şi reabilitare drum judetean DJ 104L Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000-15+065” - Cod SMIS: 126386”, co-finantat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: “Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regionala”/ Prioritatea de investitii 6.1, “Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a odurilor multimodale”, in baza Contractului de finantare nr. 3472/16.11.2018, cod SMIS 126386, care va fi implementat prin grija Consiliului Județean Brașov;

Scopul serviciului de audit este de a examina si evalua modul de implementare a proiectului, auditorul financiar exprimandu-si astfel opinia asupra realitatii, legalitatii si conformitatii cheltuielilor efectuate de Autoritatea Contractanta pe perioada implementarii proiectului: “Modernizare şi reabilitare drum judetean DJ 104L Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000-15+065”, in urmatorul sens:

o   Realitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost platite;

o   Regularitatea cheltuielilor:  sa verifice daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare sunt corecte si au fost solicitate cu respectarea procedurilor;

o   Eligibilitatea cheltuielilor: sa verifice daca cheltuielile prevazute in cererile de rambursare au fost efectuate in conformitate cu prevederile contractului de finantare, legislatiei nationale si comunitare in vigoare si sunt insotite de documente justificative.

·     Numărul rapoartelor de audit financiar : 2 rapoarte de audit financiar intermediare și un raport de audit financiar final. Primul raport de audit va cuprinde toate cheltuielile proiectulu, de la început și până la momentul efectuării primului raport de audit.

·     Suma eligibilă pentru un raport de audit financiar este in limita maxima eligibilă de 4.201,68 lei, fara TVA;

·     Rapoartele de audit se vor preda în 3 exemplare originale, cu toate semnăturile și ștampilele necesare aplicate, precum și în format electronic, editabil word;

·     Prestarea serviciilor de audit financiar pentru fiecare raport solicitat se va realiza în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile  de la data prezentării documentației de către UAT Județul Brașov;

·     Raportul de audit financiar intermediar se va elabora, de fiecare data premergator depunerii spre decontare a cererii de rambursare/plata si va fi depus impreuna cu aceasta la Autoritatea de Management/Organismul Intermediar – POR;

·     Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în termen de max. 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie în conditiile prevăzute de art. 39 - 40 din  H.G. nr. 395/2016 si va fi în cuantum de 10% din valoarea contractului fără T.V.A.  Se va complete Formularul 8  - Acord explicit, neechivoc si irevocabil de insusire a modelului de contract aferent achizitiei directe si de constituire a garantiei de buna executie.

Valoarea estimată fără TVA12.605,04 lei (fără TVA)

Condiții contract:

·     Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti;

·     Daca pe perioada de implementare a proiectului, cofinantat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Cod SMIS 126386,  Beneficiarul va modifica graficul cererilor de rambursare/plata şi astfel se vor elabora mai putine cereri de rambursare/plată decât cele prevăzute, numărul rapoartelor de audit nu vor putea depăşi numărul cererilor de rambursare/plată. De asemenea, dacă se va modifica graficul de rambursare în funcţie de evoluţia proiectului şi se va ajunge la mai multe cereri de rambursare/plată decât cele prevăzute, numărul rapoartelor de audit nu poate depăşi numărul maxim stabilit, iar un raport de audit va ingloba mai multe cereri de rambursare, valoarea maximă eligibilă nu poate depăşi limita maximă eligibila stabilită.

 

Condiții de participare:

Oferta trebuie să cuprindă:

1.   Scrisoare de înaintare: Formular 1;

2.   Propunere tehnică: va conține toate solicitările din caietul de sarcini.

3.   Propunerea financiara: va conține toate solicitările din caietul de sarcini, Formularul oferta -  Formularul 4 in care se va specifica valoarea in lei, fără TVA, pentru serviciile ce fac obiectul contractului si Anexa la formularul de oferta in care se va detalia modul de calcul al ofertei financiare;

4.   Documente de calificare care insotesc oferta:

·     Declaratie privind eligibilitatea-Formular 2;

·     Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165,167 din Legea 98/2016 - Formular 3; 

·     Certificat Constatator –original/copie legalizata/copie lizibila „conform cu originalul” care sa contina informatii reale, actuale, la data limita de depunere oferte;

·     Declaratie privind  neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016 - Formular 5;

·     Informatii generale despre ofertant –Formular 6;

·     Lista principalelor servicii similare executate în ultimii 3 ani - Formular 7: Ofertantul va face dovada prestarii servicului de auditare financiara. Se vor prezenta copii cu mentiunea „Conform cu originalul” dupa: Contractele de prestari servicii si recomandari din partea beneficiarilor/ Proces verbal de receptie al serviciilor prestate / Documente constatatoare;

·     Auditorul sa fie înscris în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilir Financiari din România înregistrată fiscal în România;

·     Auditorul să dețină Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR - se va prezenta în copie cu mențiunea ”conform cu originalul”;

·     Auditorul să dețină Carnet de membru al CAFR vizat, cu menţiunea „activ” pentru anul in curs - se va prezenta în copie cu mențiunea ”Conform cu originalul”;

·     Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la respectarea criteriilor de bună reputaţie conform art. 3 din Hotărârea CAFR nr. 27/2016;

·     Declaraţia pe proprie răspundere din care sa reiasa că nu se află în conflict de interese cu persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, dar şi a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă, respectiv cu persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu/sau pentru atribuirea contractului, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorității contracte, necesar finanțării contractelor de achiziție publică - în original; Formular 5;

·     Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu are datorii la plata taxelor si impozitelor catre bugetul consolidat al statului si bugetul local;

·     Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile. Prețul ofertei este ferm, in lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.

Criterii de adjudecare: Pretul cel mai scazut.

Termen limită de primire oferte: 16.01.2019, ora 15.00

Informații suplimentare: Anuntul si documentatia (Formulare, Caiet de sarcini) se pot descarca de pe site-ul www.judbrasov.ro  sectiunea Activitate/Achizitii publice/Publicitate – Anunturi și de pe www.e-licitatie.ro .

Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 – Registratura si  in catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro sub denumirea Serviciul de audit financiar in cadrul proiectului “Modernizare şi reabilitare drum judetean DJ 104L Dacia - Viscri - Bunesti, km 0+000-15+065” - Cod SMIS: 126386, cu respectarea codului CPV din prezentul anunt.

Depunerea ofertei in catalogul electronic se va face DUPA expirarea termenului limita de depunere a ofertelor si pana a doua zi lucratoare la ora 10.00

Oferta se va prezenta într-un colet/plic sigilat, marcat cu adresa Autoritatii contractante și obiectul achiziției directe. Coletul sigilat si marcat va contine in interior câte  un dosar cu: documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate.

În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare – Formular 1.

Limba de redactare a ofertei: romana.

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail didona.bortes@judbrasov.ro pâna în data de 14.01.2019, ora 15.00.

Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu.

Nu se organizeaza sedinta de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.
Descărcare - CONTRACT


Descărcare - CAIET DE SARCINI


Descărcare - FORMULARE


Descărcare - LINK SEAP

Modificat la data de 09 Ianuarie 2019

Evenimente în desfășurare