Serviciul de dirigenție de șantier pentru urmărirea realizării obiectivului de investiții Reabilitare trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brasov-Sighisoara la km CF 247+560 pe DJ132 Rupea-Homorod- Jimbor- limita de judet Harghita.

 Tip anunt:  Cumpărări directe 

Tip contract:  Servicii

Denumirea achizițieServiciul de dirigenție de șantier pentru urmărirea realizării obiectivului de investiții Reabilitare trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brasov-Sighisoara la km CF 247+560 pe DJ132 Rupea-Homorod- Jimbor- limita de judet Harghita.

Cod CPV715200000-9 Servicii de supraveghere a lucrării

Descrierea contractului: Serviciul de dirigenție de șantier pentru urmărirea realizării obiectivului de investiții Reabilitare trecere la nivel cu calea ferată linia 300 Brasov-Sighisoara la km CF 247+560 pe DJ132 Rupea-Homorod- Jimbor- limita de judet Harghita. Completare Formularul 8 - Acord explicit, neechivoc si irevocabil de insusire a modelului de contract aferent achizitiei directe si de constituire a garantiei de buna executie.

Valoarea estimată fără TVA: 8.000 lei (fără TVA)

Condiții contract: Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti.

 

Condiții participare Oferta trebuie să cuprindă:

1. Scrisoare de înaintare – Formular 1;

2.-Propunere tehnică-  va conține toate solicitările din caietul de sarcini.

3.-Propunerea financiara- va conține toate solicitările din caietul de sarcini, Formularul de oferta - Formularul 4 in care se va specifica valoarea in lei, fără TVA, pentru serviciile ce fac obiectul contractului si Anexa la formularul de oferta in care se va detalia modul de calcul al ofertei financiare.

4.- Documente de calificare care insotesc oferta:

-Declaratie privind eligibilitatea-Formular 2;

-Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 164,165,167 din Legea 98/2016 - Formular 3

-Certificat Constatator –original/copie legalizata/copie lizibila „conform cu originalul” care sa contina informatii reale, actuale, la data limita de depunere oferte;

-Declaratie privind  neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016 - Formular 5;

-Informatii generale despre ofertant –Formular 6;

-Lista principalelor servicii similare executate în ultimii 3 ani - Formular 7;

- Autorizație diriginte șantier -domeniul de autorizare 4 Căi ferate, metrou, tramvai  ,

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile. Prețul ofertei este ferm, in lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.

 

Termen limită primire oferte: 10.01.2019, ora 16.00

 

Informații suplimentare: Anuntul si documentatia (Formulare, Caiete de sarcini, Draft contract) se pot descarca de pe site-ul www.judbrasov.ro sectiunea Activitate/Achizitii publice/Publicitate - Anunturi. Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 –Registratura. Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante și obiectul achiziției directe. Coletul sigilat si marcat va contine in interior câte  un dosar cu: documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara. Ofertantii au obligatia de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare– Formular 1; Limba de redactare a ofertei: romana.

 

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail didona.bortes@judbrasov.ro  pâna în data de 07.01.2019, ora 12. Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu. Nu se organizeaza sedinta de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților.

 
Descărcare - CAIET DE SARCINI


Descărcare - CONTRACT


Descărcare - FORMULARE


Descărcare - LINK SEAP

Modificat la data de 19 Decembrie 2018

Evenimente în desfășurare