Site web

Tip anunț:  Cumpărări directe 

Tip contract: servicii

Denumirea achiziție: Site web

Cod CPV: 72413000-8  Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)                                       

 Descrierea contractului: Obiectul contractului îl reprezintă Achiziţia de site web conform Caietului de sarcini.

Cerințe tehnice: conform caietului de sarcini

Sistemul de administrare al conținutului va fi personalizat pentru nevoile tehnice ale acestui site. Sistemul de actualizare al conținutului va fi extrem de intuitiv, de tipul WYSIWYG, astfel încât orice persoană non tehnică să poată realiza toate tipurile de actualizări de conținut pe site. Structura site-ului trebuie sa poată fi modificată pe viitor , în funcție de necesități, de către autoritatea contractantă, prin intermediul unui modul de administrare.

Site-ul va fi înscris în cel puțin unul dintre sistemele de monitorizare ale traficului Google Analytics. Vizibilitate prin intermediul celor mai importante browsere de Internet: Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge (se vor opera upgradurile necesare în cazul apariției unor noi versiuni de browsere pe toata durata proiectului).

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire prin care se indica o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție si/sau o licență de fabricație se va citi si interpreta ca fiind însoțită de mențiunea sau echivalent.

Valoarea estimată fără TVA: 134.000 lei fără TVA

Condiții contract:

Se vor respecta condițiile caietului de sarcini. Garanție de bună execuție 5%.

Durata de execuție a website-lui este de 120 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de ambele părți.

Prestatorul este obligat sa asigure garanția sistemului integrat ofertat pentru o perioada de 24 luni de la recepția finala. In perioada de garanție, Prestatorul va asigura următoarele servicii: servicii de consultanță, intervenții pentru remedierea defecțiunilor și disfuncționalităților software, corecția erorilor.

Condiții participare: Oferta trebuie să cuprindă:

1. Scrisoare de înaintare –  Formular 1;

2. Propunere tehnică - documentația în care se va detalia modul de efectuare a serviciului cu respectarea tuturor solicitărilor din Caietului de sarcini. Ofertantul va prezenta echipa de proiect care va lucra la realizarea site-ului, iar pt fiecare membru va prezenta un CV, din care sa reiasă pregătirea profesionala si experiența în implementarea de aplicații.

3. Propunerea financiara - Formular oferta -Formularul 4,  în care se va specifica valoarea în lei, fără TVA, pentru serviciile ce fac obiectul contractului.

4. Documente de calificare care însoțesc oferta:

- Declarație privind eligibilitatea-Formular 2;

- Declarație privind neîncadrarea in prevederile art. 164,165,167 din Legea 98/2016- Formular 3;

- Certificat Constatator  – original/copie legalizata/copie lizibila „conform cu originalul” din care sa reiasă ca obiectul principal de activitate al firmei corespunde obiectului contractului;

- Declarație privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 59 si art. 60  din Legea 98/2016 - Formular 5;

- Informații generale despre ofertant –Formular 6;

- Lista principalelor servicii similare executate în ultimii 3 ani la nivelul a cel puțin 3 contracte - Formular 7 ;  

- Acord explicit, neechivoc și irevocabil de însușire a modelului de contract aferent achiziției directe și de constituire a garanției de bună execuție - Formular 9

            - Acordul/ acordurile de subcontractare (Formular 10) în care se va preciza clar partea din contract pe care operatorul economic are intenția să o subcontracteze.

            - Acordul/ acordurile de asociere (Formular 11) în care se va preciza clar partea din contract pe care fiecare operator economic o va îndeplini.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

Prețul ofertei este ferm, in lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte alternative.

Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut.

Termen limită primire oferte: 15.12.2021 ora 12.00

Informații suplimentare: Anunțul si documentația (Formulare, Caiet de sarcini, Model de contract, etc) se pot descarcă de pe site-ul www.judbrasov.ro secțiunea Activitate/Achiziții Directe si din SEAP secțiunea Publicitate - Anunțuri.

Oferta se va înregistra și se va depune la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10 –Registratura. Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autorității contractante și obiectul achiziției directe. În afara ofertei sigilate se va prezenta scrisoarea de înaintare– Formular 1; Coletul sigilat si marcat va conține in interior câte  un dosar cu: documentele de calificare; propunerea tehnica și propunerea financiara. Ofertanții au obligația de a numerota si de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. Limba de redactare a ofertei: romana.

Clarificările se pot solicita la adresa de e-mail antoneta.simen@judbrasov.ro  până în data de 13.12.2021. Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu.

Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0268/410777, interior 420  Serviciul Achiziții Publice din cadrul DIRECTIEI DE ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTARE.
Descărcare - FORMULARE


Descărcare - DOCUMENTATIE ANUNT


Descărcare - LINK SEAP


Descărcare - CLARIFICARE


Descărcare - CLARIFICARE 2


Descărcare - Răspuns solicitare clarificare 3


Descărcare - Răspuns solicitare clarificare 4


Descărcare - Clarificare 5


Descărcare - LISTA PARTICIPANTI

Modificat la data de 21 Ianuarie 2022

Evenimente în desfășurare