CarieraAnunț concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului de Control al Furnizorilor de Servicii Medicale / Direcția de Sănătate și Asistență Medicală / Direcția Generală Administrație Publică


Anunț concurs funcție publică

Atribuții consilier principal

Rezultate selecție dosare de înscriere

Rezultate proba scrisă

Rezultat interviu

Anunț rezultate finale
 Bibliografie concurs funcție publicăpentru


CONCURSURI FUNCTII PUBLICE


EXAMENE PROMOVARE FUNCTIONARI PUBLICI


În vederea participării la concursurile pentru ocuparea unei funcţii publice,candidaţii depun la secretarul comisiei de concurs un DOSAR DE ÎNSCRIERE, care va conţine în mod obligatoriu:


1. Formularul de înscriere ce se pune la dispoziţia candidaţilor de către secretarul comisiei de concurs și anexat în format electronic ( sau la camera 7);


2. Curriculum vitae, model comun european;


3. Copia actului de identitate;


4. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări necesare exercitării funcției publice;


5. Copia carnetului de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, conform modelului aprobat prin Ordinul nr.192/2013 de ANFP;


6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;


7. Cazierul judiciar - care poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului;


8. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.


Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.Evenimente în desfășurare