CarieraReluare procedură de selecție pentru al doilea post de membru în consiliul de administrație al SC Metrom Industrial Parc SA Brașov


 Plan de selecție - componenta inițială

ANUNT.pdf

formular1.pdf

formular1A.pdf

formular2.pdf

formular.pdf

SCRISOARE_DE_ASTEPTARI.pdf

Reguli_generale_de_redactare_a_declaratiei_de_intentie.pdf

 

 

 
   .pentruCONCURSURI FUNCTII PUBLICEEXAMENE PROMOVARE FUNCTIONARI PUBLICIÎn vederea participării la concursurile pentru ocuparea unei funcţii publice,candidaţii depun la secretarul comisiei de concurs un DOSAR DE ÎNSCRIERE, care va conţine în mod obligatoriu:
1. Formularul de înscriere ce se pune la dispoziţia candidaţilor de către secretarul comisiei de concurs și anexat în format electronic ( sau la camera 7);
2. Curriculum vitae, model comun european;
3. Copia actului de identitate;
4. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări necesare exercitării funcției publice;
5. Copia carnetului de muncă şi/sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, conform modelului aprobat prin Ordinul nr.192/2013 de ANFP;
6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
7. Cazierul judiciar - care poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului;
8. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Formularul de înscriere, Adeverința care atestă vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, precum și Declarația pe propria răspundere se pot descărca accesând link-urile de la punctele 1, 5 și respectiv 8.Evenimente în desfășurare