Cariera



Concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 (șase) posturi în cadrul Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav R.A.


ANUNȚ CONCURS

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Fișă candidat prelucrare date

1 Bibliografie Director Tehnic Operațional

2 Bibliografie Șef Serviciu

3 Bibliografie Inspector de specialitate Resurse Umane

Erată cu privire la Bibliografia Consilier achiziții publice

4 Bibliografie Consilier achiziții publice

5 Bibliografie Economist

6 Bibliografie Inspector securitate aeroportuară

1 Atribuții Director Tehnic operațional

2 Atribuții Șef Serviciu

3 Atribuții Inspector de specialitate Resurse Umane

4 Atribuții Consilier achiziții publice

5 Atribuții Economist

6 Atribuții Inspector securitate aeroportuară

MODEL ADEVERINȚĂ

Rezultate selecție dosare de înscriere

Rezultate proba scrisă

Rezultate contestaţii proba scrisă

Rezultate interviu

Rezultate finale




      



pentru



CONCURSURI FUNCȚII PUBLICE


EXAMENE PROMOVARE FUNCȚIONARI PUBLICI


În vederea participării la concursurile pentru ocuparea unei funcţii publice, candidaţii depun la secretarul comisiei de concurs un DOSAR DE ÎNSCRIERE, care va conţine în mod obligatoriu:


1. Formularul de înscriere ce se pune la dispoziţia candidaţilor de către secretarul comisiei de concurs și anexat în format electronic (sau la camera 7);


2. Curriculum vitae, model comun european;


3. Copia actului de identitate;


4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;


5. Copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și după caz, copia diplomei de studii postuniversitare;


6. Copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcției publice sau pentru exercitarea profesiei, conform modelului anexat;


7. Copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului și evaluarea psihologică eliberată de unităţi specializate acreditate în condiţiile legii;


8. Cazierul judiciar;


9. Declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


Adeverinţa prevăzută la punctul 6, care nu are formatul modelului anexat, trebuie să cuprindă elemente similare acestuia, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.


Adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.


Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.


Documentul prevăzut la punctul 8 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.


Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.


Evenimente în desfășurare